Phương trình chuyển động thẳng biến hóa đều, Công thức giữa Vận tốc Gia tốc Quãng đường và bài tập – Vật lý 10 bài 3Chuyển động thẳng đổi khác đều là chuyển động có quy đạo là đường thẳng và có độ lớn của tốc độ tức thời luôn biến hóa thăng đều hoặc giảm đều theo thời hạn .

Bạn đang xem: Phương trình chuyển động thẳng chậm dần đều


Bạn đang đọc: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, Công thức giữa Vận tốc Gia tốc Quãng đường và bài tập – Vật lý 10 bài 3 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng


Vậy chuyển động thẳng biến hóa đều có phương trình như thế nào ? Công thức liên hệ giữa tốc độ ( v ) tần suất ( a ) và quãng đường ( s ) được tính ra làm sao ? Chúng ta cùng khám phá chi tiết cụ thể qua bài viết dưới đây nhé .

I. Vận tốc tức thời, chuyển động thẳng biến đổi đều

Bạn đang xem : Phương trình chuyển động thẳng đổi khác đều, Công thức giữa Vận tốc Gia tốc Quãng đường và bài tập – Vật lý 10 bài 3

1. Độ lớn của vận tốc tức thời

– Đại lượng:

*

 là độ lớn của vận tốc tức thời của xe tại M

.

 Nó cho ta biết tại M xe chuyển động nhanh hay chậm.là độ lớn của tốc độ tức thời của xe tại MNó cho ta biết tại M xe chuyển động nhanh hay chậm .– Trên một xe máy đang chạy thì đồng hồ đeo tay vận tốc ( còn gọi là tốc kế ) trước mặt người lái xe chỉ độ lớn của tốc độ tức thời của xe .

2. Vectơ vận tốc tức thời

– Để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương, chiều, người ta đưa ra khái niệm vectơ tốc độ tức thời .– Vectơ tốc độ tức thời của một vật tại một điểm là một vectơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lê với độ lớn của tốc độ tức thời theo một tỉ xích nào đó .

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

– Chuyển động thẳng đổi khác là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của tốc độ tức thời luôn biến hóa .– Loại chuyển động thẳng đổi khác đơn thuần nhất là chuyển động thẳng đổi khác đều. Trong chuyển động thẳng đổi khác đều, độ lớn của tốc độ tức thời hoặc tăng đều, hoặc giảm đều theo thời hạn .

– Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

– Chuyển động thẳng có độ lớn của tốc độ tức thời giảm đều theo thời hạn gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều .– Khi nói tốc độ của vật tại vị trí hoặc thời gian nào đó, ta hiểu đó là tốc độ tức thời .

II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều

1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều

a) Khái niệm gia tốc

– Hệ số tỉ lệ a là một đại lượng không đổi và gọi là gia tốc của chuyển động. Gia tốc a bằng thương số: 

*

– Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác lập bằng thương số giữa độ biến thiên tốc độ Δv và khoảng chừng thời hạn tốc độ biến thiên Δt .

b) Vectơ gia tốc

– Vì vận tốc là đại lượng vectơ nên gia tốc cũng là đại lượng vectơ: 

– Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ tần suất có gốc ở vật chuyển động, có phương và chiều trùng với phương và chiều của vectơ tốc độ và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của tần suất theo một tỉ xích nào đó .

2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

a) Công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

 

*

– Đây là công thức tính tốc độ. Nó cho ta biết tốc độ của vật ở những thời gian khác nhau .

b) Đồ thị vận tốc và thời gian

– Đồ thị màn biểu diễn sự biến thiên của tốc độ tức thời theo thời hạn gọi là đồ thị vân tốc – thời hạn. Đó là đổ thị ứng với công hức v = vo + at trong đó v coi như một hàm số của thời hạn t. Đồ thị có dạng một đoạn thẳng như sau :

3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều 

– Tốc độ trung bình của chuyển động là: 

*

– Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là: 

– Công thức này cho thấy quãng đường đi được trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là một hàm số bậc hai của thời hạn .

4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

– Công thức: 

*

5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều

– Phương trình: 

III. Chuyển động thẳng chậm dần đều

1. Gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều 

• Công thức tính gia tốc: 

• Vectơ gia tốc: 

– Vectơ tần suất của chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều với vectơ tốc độ .

2. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

Công thức tính vận tốc: v = v0 + at

• Đồ thị vận tốc – thời gian có dạng như hình sau:

3. Công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều

 Công thức tính quãng đường đi được: 

• Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều

 

IV. Bài tập Vận dụng viết Phương trình, tính Vận tốc Gia tốc Quãng đường của chuyển động thẳng biến đổi đều

* Bài 1 trang 22 SGK Vật Lý 10: Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó.

° Lời giải bài 1 trang 22 SGK Vật Lý 10:

– Công thức tính vận tốc tức thời: 

*

Với Δs : Độ dời vật thực thi được trong thời hạn rất ngắn Δt

* Bài 2 trang 22 SGK Vật Lý 10: Vectơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

° Lời giải bài 2 trang 22 SGK Vật Lý 10:

– Điểm đặt được đặt vào vật chuyển động ;– Hướng là hướng của chuyển động ;– Độ dài tỉ lệ với độ lớn của tốc độ tức thời theo một tỉ lệ xích quy ước .

* Bài 3 trang 22 SGK Vật Lý 10: Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

° Lời giải bài 3 trang 22 SGK Vật Lý 10:

– Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của tốc độ tức thời tăng dần theo thời hạn .– Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của tốc độ tức thời giảm dần theo thời hạn .

* Bài 4 trang 22 SGK Vật Lý 10: Viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các loại đại lượng tham gia vào công thức đó.

° Lời giải bài 4 trang 22 SGK Vật Lý 10:

♦ Công thức tính tốc độ : v = vo + at .– Nếu chuyển động cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ đã chọn thì v0 > 0 .– Chuyển động là nhanh dần đều thì dấu a cùng dấu v0 ngược lại, nếu chuyển động là chậm dần đều thì dấu a trái dấu v0 .

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 112 : Mét Khối, Bài 112 : Mét Khối

* Bài 5 trang 22 SGK Vật Lý 10: Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều có đặc điểm gì? Gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của vectơ gia tốc của các chuyển động này có đặc điểm gì?

° Lời giải bài 5 trang 22 SGK Vật Lý 10:

– Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều cho biết tốc độ biến thiên nhanh hay chậm theo thời hạn. Gia tốc là đại lượng vectơ có điểm đặt, phương, chiều và độ lớn .– Gia tốc được đo bằng đơn vị chức năng : m / s2 .◊ Đặc điểm của chiều của vectơ tần suất :a. V > 0 ⇒ Chuyển động thẳng nhanh dần đều. Vectơ a cùng phương, cùng chiều với vector va. V * Bài 6 trang 22 SGK Vật Lý 10: Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?

° Lời giải bài 6 trang 22 SGK Vật Lý 10:

– Công thức tính quãng đường đi : 

+ Chuyển động theo chiều ( + ) thì vo > 0 .+ Nhanh dần đều : a. V > 0 tức a cùng dấu với vo và v .+ Chậm dần đều : a. V ⇒ Quãng đường đi được trong các chuyển động thẳng biến đổi đều phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc hai.