hoa 11 chuong 1 217

1. Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Sự điện li – Định nghĩa: Sự điện li; chất điện li mạnh, yếu; – Cách biểu diễn phương trình điện li của chất điện li mạnh, yếu. 2. Axit – bazơ – muối. Định nghĩa: axit, bazơ, muối, chất lưỡng tính. Phân biệt axit, bazơ chất lưỡng tính. Phân biệt muối axit muối trung hòa. 3. PH của dung dịch: – = 10-pH (pH = -lg ) – pH của các môi trường (axit, bazơ, trung tính) 4. Phản ứng trao đổi ion: – Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. – Cách biểu diễn phương trình ion; ion rút gọn. *Phần nâng cao: – Định nghĩa axit, bazơ, chất lưỡng tính theo Bronsted. – Môi trường của dung dịch muối. II. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1: Xác định chất điện li mạnh, yếu, không điện li; viết phương trình điện li. Bài 1: Cho các chất: KCl, KClO3, BaSO4, Cu(OH)2, H2O, Glixerol, CaCO3, glucozơ. Chất điện li mạnh, chất nào điện li yếu, chất nào không điện li? Viết phương trình điện li. Bài 2: Viết phương trình điện li của những chất diện li mạnh sau: HClO, KClO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, Na3PO4 Bài 3: Viết phương trình điện li của H2CO3, H2S, H2SO3, H3PO4 (Biết các chất này chỉ phân li một phần và theo tứng nấc). Dạng 2: Tính nồng độ của các ion trong dung dịch chất điện li. Bài 1: Tính nồng độ mol/lit của các ion K+, SO4 2- có trong 2 lit dung dịch chứa 17,4g K2SO4 tan trong nước. Hưóng dẫn: Nồng độ của K2SO4 là CMK2SO4 = 17,4/174.2 = 0,05M Phương trình điện li: K2SO4 —-> 2K+ + SO4 2- 0,05 2.0,05 0,05 Vậy = 0,1M; = 0,05M Bài 2: Tính nồng độ mol/l của các ion có trong dung dịch HNO3 10% (Biết D = 1,054 g/ml). Hướng dẫn: CMHNO3 = 10.D.C% = 10.1,054.10 = 1,763M M 63 Phương trình điện li: HNO3 —–> H+ + NO3 – 1,673 1,673 1,673 Vậy = = 1,673M Bài 3: Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M có chứa số mol H+ bằng số mol H+ có trong 0,3 lít dung dịch HNO3 0,2M. Đáp án VHCl = 0,12 lit Bài 4: Tính nồng độ mol/l của các ion trong các trường hợp sau: a. Dung dịch CH3COOH 0,01M, độ điện li α = 4,25% b. Dung dịch CH3COOH 0,1M, độ điện li α = 1,34% Hướng dẫn: a. PTĐL: CH3COOH CH3COO- + H+ Ban đầu 0,01 0 0 Điện li 0,01.α 0,01.α 0,01.α Cân bằng 0,01 – 0,01.α 0,01.α 0,01.α Vậy = 0,01.α = 0,01.


Bạn đang xem: Phương trình điện li của kclo3


Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Giải Bài Tập Sgk Toán 12 Cơ Bản

4,25/100 = 0,000425 M b. = 0,00134 M GV: LÊ THỪA TÂN Trang 1

Đang xem: Phương trình điện li kclo3

*

The Three Happy Habits: Techniques Leaders Use to Fight Burnout, Build Resilience and Create Thriving Workplace Cultures Beth Ridley