Phương Trình Điện Li Kclo3, Đề Cương Ôn Tập Ôn Hóa Học 11

hoa 11 chuong 1 217

1. Đề cương ôn tập ôn Hóa học 11 – HKI CHƯƠNG 1 : SỰ ĐIỆN LI I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Sự điện li – Định nghĩa : Sự điện li ; chất điện li mạnh, yếu ; – Cách trình diễn phương trình điện li của chất điện li mạnh, yếu. 2. Axit – bazơ – muối. Định nghĩa : axit, bazơ, muối, chất lưỡng tính. Phân biệt axit, bazơ chất lưỡng tính. Phân biệt muối axit muối trung hòa. 3. PH của dung dịch : – = 10 – pH ( pH = – lg ) – pH của những thiên nhiên và môi trường ( axit, bazơ, trung tính ) 4. Phản ứng trao đổi ion : – Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. – Cách màn biểu diễn phương trình ion ; ion rút gọn. * Phần nâng cao : – Định nghĩa axit, bazơ, chất lưỡng tính theo Bronsted. – Môi trường của dung dịch muối. II. BÀI TẬP VẬN DỤNG Dạng 1 : Xác định chất điện li mạnh, yếu, không điện li ; viết phương trình điện li. Bài 1 : Cho những chất : KCl, KClO3, BaSO4, Cu ( OH ) 2, H2O, Glixerol, CaCO3, glucozơ. Chất điện li mạnh, chất nào điện li yếu, chất nào không điện li ? Viết phương trình điện li. Bài 2 : Viết phương trình điện li của những chất diện li mạnh sau : HClO, KClO3, ( NH4 ) 2SO4, NaHCO3, Na3PO4 Bài 3 : Viết phương trình điện li của H2CO3, H2S, H2SO3, H3PO4 ( Biết những chất này chỉ phân li một phần và theo tứng nấc ). Dạng 2 : Tính nồng độ của những ion trong dung dịch chất điện li. Bài 1 : Tính nồng độ mol / lit của những ion K +, SO4 2 – có trong 2 lit dung dịch chứa 17,4 g K2SO4 tan trong nước. Hưóng dẫn : Nồng độ của K2SO4 là CMK2SO4 = 17,4 / 174.2 = 0,05 M Phương trình điện li : K2SO4 — -> 2K + + SO4 2 – 0,05 2.0,05 0,05 Vậy = 0,1 M ; = 0,05 M Bài 2 : Tính nồng độ mol / l của những ion có trong dung dịch HNO3 10 % ( Biết D = 1,054 g / ml ). Hướng dẫn : CMHNO3 = 10. D.C % = 10.1,054. 10 = 1,763 M M 63 Phương trình điện li : HNO3 — – > H + + NO3 – 1,673 1,673 1,673 Vậy = = 1,673 M Bài 3 : Tính thể tích dung dịch HCl 0,5 M có chứa số mol H + bằng số mol H + có trong 0,3 lít dung dịch HNO3 0,2 M. Đáp án VHCl = 0,12 lit Bài 4 : Tính nồng độ mol / l của những ion trong những trường hợp sau : a. Dung dịch CH3COOH 0,01 M, độ điện li α = 4,25 % b. Dung dịch CH3COOH 0,1 M, độ điện li α = 1,34 % Hướng dẫn : a. PTĐL : CH3COOH CH3COO – + H + Ban đầu 0,01 0 0 Điện li 0,01. α 0,01. α 0,01. α Cân bằng 0,01 – 0,01. α 0,01. α 0,01. α Vậy = 0,01. α = 0,01. 4,25 / 100 = 0,000425 M b. = 0,00134 M GV : LÊ THỪA TÂN Trang 1Đang xem : Phương trình điện li kclo3

*
The Ministry of Common Sense : How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom
Bạn đang xem: Phương trình điện li kclo3

Xem thêm: Cách Tính Tổng Các Số Tự Nhiên Liên Tiếp, Cách Tính Tổng Dãy Số Tự Nhiên Cách Đều

Bạn đang đọc: Phương Trình Điện Li Kclo3, Đề Cương Ôn Tập Ôn Hóa Học 11


*