Lưu ý:Chất điện li yếulà chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

+ Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...+ Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...+ Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều (⇄">⇄⇄).
Bạn đang xem: Phương trình điện li nào sau đây không đúng

Câu trả lời này có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?


Câu 2:


Dung dịch X gồm : 0,09 molCl-">Cl-Cl-, 0,04 molNa+">Na+Na+, a molFe3+">Fe3+ Fe3và b mol SO42-. Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là


Câu 3:


Trong dung dịch axit nitric(bỏ qua sự phân li củaH2O">H2OH2O)có những phần tử nào ?


Câu 4:


Trộn 400 ml dung dịchFe2(SO4)30,2M với 100 ml dung dịch FeCl30,3M thu được dung dịch Y. Nồng độ ionFe3+ trong Y là


Câu 5:


Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là


Câu 6:


Một dung dịch chứaMg2+">Mg2+Mg2+(0,02 mol),K+">K+K+(0,03 mol),Cl-(0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là:


Câu 7:


Cho các chất: phèn K – Al;C2H5OH">C2H5OHC2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn;CH3COOH">CH5COOHCH3COOH;HCOOCH3">HCOOCH3HCOOCH3; CH3CHOCH3CHO">CH3CHO;C3H6">C3H6C3H6;CaOH2">Ca(OH)2CaOH2; CH3COONH4;NaHCO3">NaHCO3NaHCO3;KAlO2">KAlO4KAlO2;C2H4(OH)2; Phèn amoni-sắt. Số chất điện ly là:C2H4OH2">


Câu 8:


Một dung dịch chứa các ion:Cu2+">Cu2+Cu2+(0,02 mol),K+">K+K+(0,10 mol), NO3-(0,05 mol) vàSO42- (x mol). Giá trị của x là


Câu 9:


Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:


Câu 10:


Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gamMgSO4">MgSO4MgSO4với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gamAl2SO43">Al2(SO4)3Al2SO43thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO42-trong X là


Câu 11:


Các chất dẫn điện là


Câu 12:


Trong dung dịch axit axetic(bỏ qua sự phân li củaH2O">H2OH2O)có những phần tử nào ?


Câu 13:


Chất nào sau đâykhôngdẫn điện được ?


Câu 14:


Trong dung dịch CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+là


Hỏi bài


Xem thêm: Về Tác Phong Lề Lối Làm Việc Của Đảng Viên, Tác Phong Lề Lối Làm Việc Của Đảng Viên Là Gì

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam