Lớp 7 Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World tiếng anh lớp 7 unit 3 lesson 5 tiếng anh 7 unit 3 healthy living lesson 5 tiếng anh 7 i-learn smart world unit 3 lesson 5


Bạn đang xem: Smart world 7 workbook giải bài tập

*
pdf

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2


*
pdf

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2


*
pdf

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 1


Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíSmart World 7 Workbook giải bài tập Unit 3 Lesson 5Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mạiPart 1Find the words in the word search(Tìm kiếm các từ)Gợi ý đáp ánPart 2Read the sentences about Mike’s lifestyle. Choose the best word (A, B or C) for eachspace. Mark A, B or C(Đọc các câu về phong cách sống của Mike. Chọn đáp án đúng A, B hoặc C. Đánh dấu A,B hoặc C)Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . C o m / | Email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 26188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíGợi ý đáp án1. B2. C3. B4. C5. B6. A7. BPart 3Read the text about healthy living. Are the sentences “Right” (A) or “Wrong” (B)?If there is not enough information to answer “Right” (A) or “Wrong” (B), choose“Doesn’t say” (C). Mark A, B or C.Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . C o m / | Email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 26188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíGợi ý đáp án1. Right2. Wrong3. Wrong4. Doesn’t say 5. Doesn’t sayPart 4Read the email from your friend, Olivia. Write an email to give her your advice onher health problems. Write 25-35 words(Đọc thư điện tử từ bạn của bạn, Olivia. Viết một bức thư điện tử cho cô ấy để đưa ra lờikhuyên cho vấn đề sức khỏe của cô ấy. Viết 25-35 từ)Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . C o m / | Email hỗ trợ: hotro


Xem thêm: Giao Thức Định Tuyến Ospf Là Gì? Cách Thức Hoạt Động Và Cấu Hình Định Tuyến Ospf

vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 26188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíMời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 7 sách i-Learn Smart Worldhay và miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-7-i-learn-smart-worldTrang chủ: h t t p s : / / v n d o c . C o m / | Email hỗ trợ: hotro