Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy:

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.

Bạn đang xem: Số e của nhôm

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.


*

Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :

Liti (Li), Z = 3 ; Beri (Be), Z = 4 ; Nhôm (Al), Z = 13

Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các nguyên tố tương ứng thuộc loại nguyên tố gì (s, p hay d) ? Kim loại hay phi kim ?


Li: 1 s 2 2 s 1

Be:  1 s 2 2 s 2

Al:  1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 1

Các nguyên tử trên có ít electron ở lớp ngoài cùng (1, 2, 3)

Các nguyên tố tương ứng là những kim loại.

Li và Be là các nguyên tố s, Al là nguyên tố p.


Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số 3 electron trong lớp M. Nguyên tố X là gì

A. Magie (Z = 12) B. Nhôm (Z = 13)

C. Natri (Z = 11) D. Canxi (Z = 20)


cho biết hạt nhân nguyên tử nhôm có 13p và 14n. A) số lượng electron ở lớp vỏ là bao nhiêu? b) tính khối lượng của nguyên tử nhôm ( theo gam)?c) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nhôm so với khối lượng của toàn nguyên tử. Từ kếu quả đó có thể coi khối lượng nguyên tử thực tế bằng khối lương hạt nhân được không?


Viết cấu hình electron đầy đủ của các nguyên tố sau:

(1) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: a. 2s22p5 b. 3s2 c. 3s23p3 d. 4s24p3

(2) Lớp ngoài cùng là lớp M có 4 electron

(3) Có 26 e trong nguyên tử

(4) Cấu hình phân lớp ngoài cùng là: a. 3s1 b. 3p4

(5) Lớp e ngoài cùng bão hòa là lớp L

Xác định số e lớp ngoài cùng và cho biết các nguyên tử nguyên tố trên là kim loại/phi kim hay khí hiếmViết cấu hình electron đầy đủ của các nguyên tố sau:

(1) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: a. 2s22p5 b. 3s2 c. 3s23p3 d. 4s24p3

(2) Lớp ngoài cùng là lớp M có 4 electron

(3) Có 26 e trong nguyên tử

(4) Cấu hình phân lớp ngoài cùng là: a. 3s1 b. 3p4

(5) Lớp e ngoài cùng bão hòa là lớp L

Xác định số e lớp ngoài cùng và cho biết các nguyên tử nguyên tố trên là kim loại/phi kim hay khí hiếm


Lớp 10 Hóa học
0
1
Gửi Hủy

cho biết tên , kí hiệu , số hiệu nguyên tử của : a) 2 nguyên tố mà nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng là tối đa ; b) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng ; c) 2 nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng 


Lớp 12 Hóa học Chủ đề 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
4
0
Gửi Hủy

HD:

a) Lấy 2 nguyên tố khí hiếm, ví dụ: 24He (1s2) và 1020Ne (1s22s22p6).

b) Lấy 2 nguyên tố thuộc nhóm IA, ví dụ: 11H (1s1) và 37Li (1s22s1).

c) Lấy 2 nguyên tố thuộc nhóm VIIA, ví dụ: 919F (1s22s22p5) và 1735Cl (1s22s22p63s23p5).

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Văn Học Và Tình Thương Lop 8 Van Nghi Luan


Đúng 0
Bình luận (0)

HD:

a) Lấy 2 nguyên tố khí hiếm, ví dụ: b) Lấy 2 nguyên tố thuộc nhóm IA, ví dụ: 1H (1s322s922s5) và 35Cl (1s22p23p
Đúng 0
Bình luận (0)
q


Đúng 0
Bình luận (0)

1.Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Phát biểu nào sau đây không đ ng?

A. X có 4 electron ở lớp ngoài cùng. 

B. X là phi kim.

C. X có 3 lớp electron. 

D. Số hạt mang điện của nguyên tử X là 32

2. Nguyên tử R có cấu hình eletron: 1s22s22p63s23p5. Nhận xét nào dưới đây sai khi nói về R?