Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

a) Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số

b) Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau

c)Tính tổng của số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau với số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau.

Bạn đang xem: Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số

 

 


tính tổng số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số khac nhau và số tự nhiên lớn nhất có 10 chữ số khác nhau ?


a)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số

b)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau

c)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn

d)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ khác nhau và đều là số lẻ

 


a)Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số là:1000

b)Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là:1023

c)Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và đều là số chẵn là:2046

d)Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và đều là số lẻ là:1357

Đúng k cho mình nha!Học tốt!


a)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số: \(1000\).

b)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau: \(1023\).

c)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn: \(2046\).

d)Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ khác nhau và đều là số lẻ: \(1357\).


Đọc và viết:

a) Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số khác nhau;

b) Số tự nhiên lớn nhất có bảy chữ số khác nhau;

c) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau;

d) Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có tám chữ số khác nhau.

 


1) viết số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau.

2)viết số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

3)viết số tự nhiên lẻ nhơ nhất có 6 chữ số.

4) dùng các chứ số 2,3,8 viết tất cả các số tự niên có 3 chữ số.

Xem thêm: Techy Chirag: - Kms Activation Errors

5)dùng các số 4,0,9 viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.


viết số tự ngiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau .viết số tự nnhieen nhỏ nhất có 4 chữ khác nhau đều là số chẵn .viết số tự nhiên có 4 chữ số khsc nhau và đều là số lẻ