NO3-: x + 3.(-2) = -1 ⇒ x = 5 ⇒ N có số oxi hóa là +5 trong hợp chất NO3-.Bạn đang xem: Số oxi hóa của nh4no3

SO42-: x + 4.(-2) = -2 ⇒ x = 6 ⇒ S có số oxi hóa là +6.Bạn đang xem: Số oxi hóa của nitơ trong nh4no3

CO32-: x + 3.(-2) = -2 ⇒ x = 4 ⇒ C có số oxi hóa là +4.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của nitơ trong nh4no3

Br-: Br có số oxi hóa là -1

NH4+: x + 4 = 1 ⇒ x = -3 ⇒ N có số oxi hóa là -3.

Xác định số oxi hóa:

Trong phân tử:

KMnO4: 1 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 7 ⇒ Mn có số oxi hóa +7 trong phân tử KMnO4

Na2Cr2O7: 2. 1 + 2. X + 7.(-2 ) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ Cr có số oxi hóa + 6 trong phân tử Na2Cr2O7

KClO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 5 ⇒ Cl có số oxi hóa +5 trong hợp chất KClO3

H3PO4: 3. 1 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 5 ⇒ P có số oxi hóa +5 trong hợp chất H3PO4

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion sau:Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

O có số oxi hóa -2, H có số oxi hóa +1 trong các hợp chất.

⇒ Số oxi hóa của S trong các chất :

H2S: 1.2 + x = 0 ⇒ x = -2 ⇒ số oxi hóa của S là -2 trong H2S

S đơn chất có số oxi hóa 0

H2SO3: 1.2 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x= 4 ⇒ S có số oxi hóa +4 trong H2SO3

H2SO4: 1.2 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số oxi hóa +6 trong H2SO4

Hãy xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong phản ứng oxi hóa – khử sau:

H 2 + H g O → t ° H g + H 2 O

O có số oxi hóa -2, H có số oxi hóa + 1

⇒ Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion là:

CO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ C có số oxi hóa +4 trong CO2

H2O: H có số oxi hóa +1, O có số oxi hóa -2.

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số oxi hóa +6 trong SO3

NH3: x + 3.1 = 0 ⇒ x = -3 ⇒ N có số oxi hóa -3 trong NH3

NO: x + 1.(-2) = 0 ⇒ x = 2 ⇒ N có số oxi hóa +2 trong NO

NO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ N có số oxi hóa +4 trong NO2

Cu2+có số oxi hóa là +2.

Na+có số oxi hóa là +1.

Fe2+có số oxi hóa là +2.

Fe3+có số oxi hóa là +3.

Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống Lớp 12, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống

Al3+có số oxi hóa là +3.

Đúng 0 Bình luận (0) xác định số oxi hóa : nahco3 Lớp 10 Hóa học Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử 1 1 Gửi Hủy

Số oxi hóa của Na : +1

Số oxi hóa của H : +1

Số oxi hóa của C : +4

Số oxi hóa của O : -2

Đúng 1
Bình luận (0)

1. Xác định điện hóa trị của các nguyên tố trong nhóm IA , IIA

2. Xác định số P,N,E trong ion(|^24_12)Mg

3. Xác định cặp e dùng chung trong phân tử H(_2)O

4. Xác định cộng hóa trị trong phân tử C(_2)H(_6)

Help me!!!

Lớp 10 Hóa học Bài 16: Luyện tập liên kết hóa học 1 1 Gửi Hủy

1, Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA và IIA lần lượt là