Sự khác biệt chính giữa vận tải chủ động và vận chuyển thụ động là Vận chuyển tích cực chuyển các phân tử từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao so với gradien nồng độ qua màng bán thấm trong khi vận chuyển thụ động di chuyển các phân tử dọc theo gradien nồng độ từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Hơn nữa, Vận chuyển chủ động cần năng lượng cho các chuyển động của phân tử trái ngược với vận chuyển thụ động không cần năng lượng.

Bạn đang xem: So sánh vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động

Vận chuyển tích cực và vận chuyển thụ động là hai quá trình mô tả chuyển động của các phân tử từ vùng này sang vùng khác do kết quả của một gradient nồng độ. Gradient nồng độ là sự thay đổi dần dần nồng độ của các hạt trong dung dịch giữa hai vùng và kết quả của gradient khi có sự phân bố không đồng đều của các ion qua màng tế bào. Vì vậy, khi chuyển động của các hạt ngược lại với gradien nồng độ, thì đó là vận chuyển tích cực, và nếu nó hướng tới gradien nồng độ, thì đó là vận chuyển thụ động.


1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Vận tải chủ động là gì 3. Vận chuyển thụ động là gì 4. Điểm giống nhau giữa Vận tải chủ động và Vận chuyển thụ động 5. So sánh song song - Vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Vận tải chủ động là gì?

Vận chuyển tích cực là sự di chuyển của các ion hoặc phân tử từ vùng có nồng độ thấp đến vùng có nồng độ cao qua màng bán thấm. Nó xảy ra đối với gradient nồng độ. Do đó nó cần năng lượng dưới dạng ATP. Đây là một quá trình quan trọng đối với tế bào vì các phân tử quan trọng như glucose, ion, v.v., tích tụ bên trong tế bào do quá trình này.

*

Đó là một quá trình một chiều bị ảnh hưởng bởi các chất ức chế trao đổi chất và nhiệt độ. Các protein mang tham gia vào quá trình này. Vận chuyển tích cực xảy ra theo hai cách: vận chuyển tích cực sơ cấp và vận chuyển tích cực thứ cấp.


Vận tải thụ động là gì?

Vận chuyển thụ động đề cập đến quá trình di chuyển các phân tử từ vùng có nồng độ cao sang vùng có nồng độ thấp dọc theo gradien nồng độ. Vì nó xảy ra đối với gradient nồng độ, nó không cần năng lượng.

*

Hơn nữa, nhiệt độ và các chất ức chế trao đổi chất không ảnh hưởng đến quá trình này. Nó là hai chiều. Tuy nhiên vận chuyển thụ động không cho phép tích tụ các phân tử bên trong tế bào. Ngược lại với vận chuyển chủ động, vận chuyển thụ động chậm và ít chọn lọc.

Điểm giống nhau giữa Vận tải chủ động và Vận chuyển thụ động là gì?

Vận chuyển tích cực và vận chuyển thụ động tham gia vào các chuyển động của phân tử.Các quá trình này sử dụng các kênh ion.Cả hai đều quan trọng để duy trì cân bằng nội môi của tế bào.

Sự khác biệt giữa Vận chuyển Chủ động và Vận chuyển Bị động là gì?

Vận chuyển tích cực là sự di chuyển của các phân tử từ vùng có nồng độ thấp đến vùng có nồng độ cao qua màng bán thấm ngược với gradien nồng độ. Ngược lại, vận chuyển thụ động là sự di chuyển của các phân tử từ vùng có nồng độ cao đến vùng có nồng độ thấp dọc theo gradien nồng độ. Đây là sự khác biệt giữa vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Hơn nữa, vận chuyển tích cực cần năng lượng dưới dạng ATP trong khi vận chuyển thụ động không cần năng lượng.


Một điểm khác biệt khác giữa vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động là vận chuyển tích cực là một quá trình có tính chọn lọc cao. Nó cũng là một quá trình nhanh chóng, một chiều cho phép tích tụ các chất trong tế bào. Sự vận chuyển này bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cũng như các chất ức chế trao đổi chất. Mặt khác, vận chuyển thụ động là một quá trình ít chọn lọc hơn. Hơn nữa, nó là một quá trình chậm, hai chiều không cho phép tích tụ các chất trong tế bào. Nó cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hoặc các chất ức chế trao đổi chất. Ngoài ra, Carrier protein tham gia vào quá trình vận chuyển tích cực, nhưng không tham gia vào quá trình vận chuyển thụ động.

Infographic dưới đây trình bày phân tích chi tiết hơn về sự khác biệt giữa vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động.

Xem thêm: Viết Đoạn Kết Bài Mở Rộng Cho Bài Văn Tả Cái Thước Kẻ Của, Please Wait

*

Tóm tắt - Vận tải chủ động so với Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động là hai con đường chuyển động của phân tử. Vận chuyển tích cực di chuyển các phân tử ngược lại với gradien nồng độ trong khi vận chuyển thụ động di chuyển các phân tử dọc theo gradien nồng độ. Hơn nữa, vận chuyển chủ động sử dụng năng lượng, không giống như vận chuyển thụ động, không cần năng lượng. Hơn nữa, vận chuyển tích cực cho phép các phân tử tích tụ bên trong tế bào trong khi vận chuyển thụ động thì không. Đây là sự khác biệt giữa vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động.