Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Số thứ tự ô nguyên tố không cho biết

A. Số electron ở lớp vỏ. 

B. Số proton trong hạt nhân.

Bạn đang xem: Số thứ tự ô nguyên tố không cho biết

C. Số nơtron trong hạt nhân. 

D. Số hiệu nguyên tử.


*


(1) Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

(3) Số hạt proton trong hạt nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhận xét không đúng là:

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4


(1). Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton và nơtron.

(3). Trong nguyên tử số electron bằng số proton.

(5). Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


(1) Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử;

(3) Số hạt proton trong hạt nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử;

Số nhận xét không đúng là:


Chọn đáp án không đúng

A. Số electron ngoài vỏ bằng số proton trong hạt nhân.

B. Hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử.

C. Số khối A = Z + N.

D. Nguyên tử khối bằng số nơtron trong hạt nhân.


Tổng số hạt proton, electron, nơtron trong một nguyên tử A là 16, trong một nguyên tử B là 58, trong một nguyên tử D là 180. Số proton trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử khác nhau ko quá 1 đơn vị. Hãy xác định các nguyên tố và viết ký hiệu nguyên tử của các nguyên tố


Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số electron ở lớp vỏ nguyên tử nguyên tố X là

A. 18. B. 23. C. 15. D. 17.


Cho biết tổng số electron trong ion AB32- là 42. Biết số electron nguyên tử A bằng 2 lần số electron nguyên tử B. Trong các hạt nhân nguyên tử nguyên tố A cũng như nguyên tố B số hạt proton bằng số hạt notron. Tổng số hiệu nguyên tử của A và B là

A. 14

B. 24

C. 18

D. 32


Cho các phát biểu sau:

(2). Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.

(4). Trong hạt nhân nguyên tử hạt mang điện là proton và electron.


Một nguyên tử chỉ có 1 electron ở vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử có khối lượng là 5 , 01 . 10 - 24 gam. Số hạt proton và hạt nơtron trong hạt nhân nguyên tử này lần lượt là

A. 1 và 0

B. 1 và 2

C. 1 và 3

D. 3 và 0


1. Một nguyên tử có điện tích hạt nhân là +1,6a.10-19 Culong thì số proton trong hạt nhân là a.

Xem thêm: Kể Lại Một Câu Chuyện Cổ Tích Mà Em Thích, Kể Lại Một Truyện Cổ Tích Bằng Lời Văn Của Em

3. Khi bắn phá hạt nhân người ta tìm thấy một loại hạt có khối lượng gần bằng khối lượng của proton, hạt đó là electron.