Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta dựa vào tập xácđịnh Dđể biết số giới hạn phải tìm. Nếu tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì phải tìmgiới hạn của hàm số khi xtiến đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Số tiệm cận của đồ thị hàm số

Ví dụ: D = *