Số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 không ? Để biết chi tiết hơn, fundacionfernandovillalon.com xin chia sẻ với các bạn bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Bạn đang xem: Số vô tỉ khái niệm về căn bậc hai

Ví dụ: $x = sqrt2 = 1,4142135623...$

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Khái niệm về căn bậc hai

Định nghĩa:

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho (x^2=a.)

Tính chất: Với hai số dương bất kì a và b.

Nếu a=b thì (sqrta=sqrtb);Nếu a

Câu 82 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2, hãy hoàn thành bài tập sau:

a) 52 = …. Nên √….. = 5;

b) Vì 7... = 49 nên ... = 7;

c) Vì 1... = 1 nên √1 = ...;

d) Vì (left( 2 over 3 ight)^2)... Nên ... = ...

Hướng dẫn giải:


Câu 83 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Ta có (sqrt25=5; -sqrt25=-5; sqrt(-5)^2=sqrt25=5.)

Theo mẫu trên, hãy tính:

a) (sqrt36);

b) (-sqrt16);

c) (sqrtfrac925;)

d) (sqrt3^2;)

e) (sqrt(-3)^2.)


Câu 84 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Nếu (sqrtx=2) thì (x^2) bằng:

A) 2; 

B) 4;

C) 8;

D) 16.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Định Nghĩa Browser Hijacker Là Gì, Từ Điển Anh Việt Hijacking


Câu 85 : Trang 42 sgk toán 7 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống

*


Câu 86 : Trang 42 sgk toán 7 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Nút dấu căn bậc hai:

*

*

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(sqrt3783025;sqrt1125,45; sqrtfrac0,3+1,20,7;fracsqrt6,41,2.)