Chú ý: R’ liên kết với O (trong -COO- ) là gốc của ancolR liên kết với CO ( trong -COO-) là gốc axit

Một số phản ứng cần chú ý

*

Cách giải bài toán thủy phân este

+ Trong phản ứng thủy phân este đơn chức thì tỉ lệ nNaOH : n este = 1:1 Riêng phản ứng thủy phân este của phenol thì tỉ lệ là nNaOH : n este = 2:1+ Este có thể tham gia phản ứng tráng gương thì phải có công thức là HCOOR.+ Este sau khi thủy phân cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương thì phải có công thức là HCOOR hoặc RCOOCH=CH–R’.+ Nếu thủy phân este trong môi trường kiềm mà đề bài cho biết : “…Sau khi thủy phân hoàn toàn este, cô cạn dung dịch được m gam chất rắn” thì trong chất rắn thường có cả NaOH hoặc KOH dư.+ Nếu thủy phân este mà khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng của sản phẩm tạo thành thì este đem thủy phân là este vòng.+ Trong phản ứng thủy phân este đa chức thì tỉ lệ nNaOH : n este > 1Nếu T = 2 Este có 2 chức, T = 3 Este có 3 chức…+ Este đa chức có thể tạo thành từ ancol đa chức và axit đơn chức; ancol đơn chức và axit đa chức; cả axit và ancol đều đa chức; hợp chất tạp chức với các axit và ancol đơn chức.

Bạn đang xem: Thủy phân este

Bài toán thủy phân este đơn chức

+ NaOH đủ hoặc dưnRCOONa = nR’OH = RCOOR’+ NaOH thiếu

nRCOONa = nR’OH =nNaOH+ m rắn = m RCOONa + m kiềm dư

+ Bảo toàn khối lượng :– m este pư + m kiềm dư = m muối + m ancol– m este pư + m kiềm ban đầu = m rắn + m ancol

VD: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là

*

Bài toán thủy phân este đa chức

VD: : Xà phòng hóa hoàn toàn 0,01 mol este E ( có khối lượng 8,9g) cần dùng vừa đủ lượng NaOH có trong 300ml dung dịch NaOH 0,1M thu được 1 rượu và 9,18g muối của axit hữu cơ đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon không nhánh. Công thức của E là:A. C3H5(OOCC17H35)3 B. C3H5(OOCC17H33)3C. C3H5(OOCC17H31)3 D. C3H5(OOCC15H31)3

Giải: Đáp án A

Bài tập áp dụng :

Bài 1: Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa. Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.Bài 2: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X làA. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5.B. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5.C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5.D. CH3OOC–CH2–COO–C3H7.

Bài 3: Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm A. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì thu được 9,54 gam muối cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức cấu tạo của X là:A. CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5C. HCOOCH3 D. C2H5COOCH3Bài 4: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch Br2 thu được chất hữu cơ Y có công thức là C5H8O2Br2. Đun nóng Y trong NaOH dư thu được glixerol, NaBr và muối cacboxylat của axit Z. Vậy công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH(CH3)-CH=CH2. B. CH3-COOCH=CH-CH3.C. CH2=CH-COOCH2CH3 D. CH3COOCH2-CH=CH2.

Bài 5: Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C8H14O4. Khi đun nóng X trong dung dịch NaOH được một muối và hỗn hợp hai ancol Y, Z. Phân tử ancol Z có số nguyên tử cacbon nhiều gấp đôi số nguyên tử cacbon trong phân tử ancol Y. Khi đun nóng với H2SO4 đặc, Y cho một olefin, Z cho hai olefin đồng phân cấu tạo. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3OOCCH2CH2COOC3H7. B. C2H5OOC-COO3CH3. C. C2H5OOCCH2COOCH(CH3)2. D. C2H5OOC-COOCH(CH3)C2H5Bài 6: Hóa hơi hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este là đồng phân của nhau thu được thể tích bằng thể tích của 6,4 gam O2 đo ở cùng điều kiện. Đốt cháy X ta có nCO2 : nH2O = 1 : 1. Mặt khác đun nóng m gam hỗn hợp X trên trong NaOH dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được t gam hỗn hợp hai muối và p gam hỗn hợp hai rượu là đồng đẳng liên tiếp. Biết p = 7,8 ; t − p B. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.C. C2H5COOC2H5 và CH3COOC3H7.D. C2H5COOC3H7 và C3H7COOC2H5.

Xem thêm: Điểm 9 Điểm/Môn Thi Vẫn Trượt Đại Học Nguyện Vọng 1? Chi Tiết Phổ Điểm 9 Môn Thi Tốt Nghiệp Thpt

Bài 7: Thuỷ phân este X có công thức C4H8O2 thu được ancol etylic, tên gọi của X là gì? Dựa trên kiến thức đã học về ancol và este các em hãy chọn câu trả lời chính xác nhấtBài 8: Thủy phân 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100gam dung dịch NaOH 24 % thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là:A. HCOOH và CH3COOHB. CH3COOH và C2H5COOHC. C2H5COOH và C3H7COOHD. HCOOH và C2H5COOH

Bài 9: Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol 1 este E cần dùng vừa đủ 100 g dung dịch NaOH24%, thu được 1 ancol và 43.6 g hỗn hợp muối của 2 axit đơn chức. Tìm CT 2 axit.A. HCOOH và CH3COOH.B. C3H7COOH và CH3COOH.C. C2H5COOH và CH3COOH.D. C2H5COOH và C3H7COOH.