Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.99 KB, 4 trang )

Tiếng Anh 7 mới Unit 11: A Closer Look 2

Task 1. Listen again to part of the conversation What words do Phuc,Veronica and Mai use when talking about the future? Complete therules in the box.Bạn đang xem: A closer look 2 trang 52 unit 11 tiếng anh 7 mới

(Nghe lại phần đàm thoại. Những từ nào mà Phúc, Veronica, Mai sử dụngkhi nói về tương lai? Hồn thành các quy luật trong khung)

We often use "will" to make a prediction about the future.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 11: travelling in the future

(Chúng tathường sử dụng "will" để đưa ra dự đoán về tương lai.)

Affirmative s + will + v

Negative s + will not/ won"t + VInterrogative Will + S + V...?

Task 2. Rearrange the words to make sentences.(Sắp xếp lại những từ để tạo thành câu)

Hướng dẫn giải:

Sắp xếp theo cấu trúc câu: S + V + O (tân ngữ), trạng ngữthink + mệnh đề (S + V)

1. People won’t use flying cars until the year 2050.2. Do you think the fuel price will increase next month?3. The mail won’t arrive until next week.

Hướng dẫn dịch:(2)

2. Bạn có nghĩ giá nhiên liệu sẽ tăng vào tháng tới không?3. Thư sẽ đến vào tuần tới.

4. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đảm nhận vị trí mới.

5. Chúng ta sẽ dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn trong tương lai.

Task 3. Minh Duc is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct form of "will".

(Minh Đức đang hỏi thầy bói về tương lai anh ta. Hãy hồn thành các câu với hình thức đúng của “will”)

Hướng dẫn giải:1. Will I be

2. Will be3. Will I be4. Will be5. Will I be6. Won’t be7. Wil travel

Hướng dẫn dịch

Minh Đức: Con sẽ thành công chứ ạ?

Thầy bói: Đúng vậy, con sẽ là một người thành cơng.Minh Đức: Con sẽ hạnh phúc khơng?

(3)

Thầy bói: Không, con không quá nổi tiếng. Nhưng con sẽ di du lịch nhiều.Minh Đức: Ồ, thật hay!

Task 4. Complete the sentences with possessive pronouns. Look atthe example.

(Hoàn thành các câu với đại từ sở hữu. Nhìn vào ví dụ) Hướng dẫn giải:

1. —> This computer is theirs. (Đây là máy tính của Thu và Mon.)2. —» The black bike is mine (Xe đạp màu đen là của tôi.)

3. —> These shoes are his. (Đây là giày của anh ấy.)4. —> The cat is Veronica’s. (Con mèo là của Veronica)5. —> The picture is ours. (Đó là bức tranh của chúng tôi.)Task 5. GAME

Now, choose any five things you can see in the classroom. Makesentences about them.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Thực Hiện Chỉ Thị 05, Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Thực Hiện Chỉ Thị 05

(Bây giờ, chọn bất kỳ năm điều bạn có thể nhìn thấy trong lớp học. Tạocâu về chúng.)

Lý thuyết:

Sở hữu cách: với những từ ở dạng số nhiều, phẩy cao sau s", với những từ số ítthêm "s

(4)

That eraser is yours.This room is ours.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây:

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Tài liệu liên quan


*

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 1 0
*

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 1 0
*

*

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 1 1
*

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 725 0
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 467 0
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 483 0
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 6 522 0
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 480 0
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 545 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(9.27 KB - 4 trang) - Tải Tiếng Anh 7 Unit 11: A Closer Look 2 - Soạn Anh 7 trang 51, 51 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Tải bản đầy đủ ngay ×