vegatarians /ˌvedʒəˈteəriən/ (n): người ăn chay1. Work in pairs. Discuss and write F (fact) or M (myth) for each statement.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 2 communication

(Làm theo cặp. Thảo luận và viết F (sự thật – Fact) hoặc M (chuyện hoang đường – Myth) cho mỗi câu.)

Gợi ý

HEALTH FACTS OR MYTHS? (SỰ THẬT HAY CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG VỀ SỨC KHỎE?)

*

F

People who smile more are happier, and they live longer.

(Người mà cười nhiều hơn là người hạnh phúc hơn, và họ sống lâu hơn.)

M

Sleeping in at the weekend helps you recover from a busy week.

(Ngủ vào ngày cuối tuần giúp bạn phục hồi từ một tuần bận rộn.)

F

Eat more fresh fish, like sushi, and you will be healthier.

(Ăn cá tươi, như sushi, và bạn sẽ khỏe hơn.)

F

Sitting too close to the TV hurts your eyes.

(Ngồi gần ti -vi sẽ gây tổn thương đến mắt.)

M

Pick up food you drop quickly, and it’s safe to eat.

(Nhặt nhanh thức ăn mà bạn làm rơi, thức ăn sẽ an toàn để ăn.)

M

Vegetarians don’t get enough vitamins in their food.

(Người ăn chay không nhận đủ vi-ta-min trong thức ăn của họ.)

2. Listen to the radio show about health facts or myths and check your answers in 1.

(Nghe chương trình phát thanh về những sự thật hay chuyện hoang đường về sức khỏe và kiểm tra câu trả lời của bạn trong phần 1.)

Bài nghe

https://fundacionfernandovillalon.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-communication-anh-so-5.mp3

Nội dung bài nghe

A: So, can we smile more to live longer?

B: Yes, that’s absolutely true.

A: Does sleeping in help your recover?

B: No, false. Waking up at the same time is better.

A: Should we eat more fresh fish, like sushi?

B: No. Sushi is great. But we shouldn’t eat too much.

A: And sitting too close to the TV?

B: No, it’s not how close you sit. It’s how long you watch TV for.

A: How about picking up food we drop. It is OK?

B: No, that’s a myth! You shouldn’t eat it, ever!

A: OK, last one. Do vegetarians get less vitamins?

B: No, that’s false. You don’t need meat to get your vitamins.

Hướng dẫn dịch

3. Discuss the following in groups(Thảo luận những câu sau trong nhóm.)

“Eat more fresh fish, like sushi, and you will be healthier”. I am really surprised by this sentence because I never eat fresh fish. I think we can only eat fish after we cook it. If we eat fish without cooking, we can have stomachache. I think so but it’s not true. It’s amazing.”

Hướng dẫn dịch

“Hãy ăn nhiều cá sống, như sushi chẳng hạn, và bạn sẽ khỏe mạnh hơn”. Tớ thực sự bất ngờ về câu này bởi vì tớ chưa bao giờ ăn cá sống. Tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể ăn cá sau khi chúng ta nấu chín nó. Nếu chúng ta ăn cá mà không nấu chín, chúng ta có thể bị đau bụng. Tớ nghĩ vậy nhưng điều đó không đúng. Thật là lạ.”

4. Work in groups. Think of some ideas about health that are true. Then think of some that are false.(Làm theo nhóm. Nghĩ về những ý tưởng về sức khỏe mà đứng thực sự. Sau đó nghĩ về vài cái không đúng.)

You can avoid some disease by keeping yourself clean. (This is true.)

Bạn có thể tránh vài bệnh bằng cách giữ bản thân sạch sẽ.

You will turn orange when you eat a lot of oranges. (This is false.)

Bạn sẽ biến thành màu da cam khi bạn ăn nhiều cam.

Xem thêm: Thuộc Tính Important Trong Css, Sử Dụng Như Thế Nào Cho Đúng

5. Test another group to see how many of your health myths they can sport.

(Kiểm tra nhóm khác xem bao nhiêu chuyện hoang đường về sức khỏe của bạn mà họ có thể tìm được.)