Bài toán 1: Hiệu của hai số là (24). Tỉ số của hai số đó là (dfrac35). Tìm hai số đó.

Bạn đang xem: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

(5 - 3 = 2) (phần)

Số bé là:

(24:2 imes 3 = 36)

Số lớn là:

(36 + 24 = 60)

Đáp số: Số bé: (36);

Số lớn: (60).

Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng (12m). Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết chiều dài bằng (dfrac74) chiều rộng.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

(7 - 4 = 3) (phần)


Chiều dài hình chữ nhật là:

(12:3 imes 7 = 28;(m))

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(28 - 12 = 16;(m))

Đáp số: Chiều dài: (28m)

Chiều rộng: (16m).

Phương pháp giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số:

Để giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Xem thêm: Cách Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Chẵn Hàm Lẻ Là Gì, Hàm Số Chẵn Lẻ, Cách Xét Tính Chẵn Lẻ Của Hàm Số

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) ( imes ) số phần của số lớn;

Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) ( imes ) số phần của số bé.


Mục lục - Toán 4
CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
Bài 1: Biểu thức có chứa một chữ
Bài 2: Các số có sáu chữ số
Bài 3: Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số
Bài 4: Triệu và lớp triệu
Bài 5: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Bài 6: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Bài 7: Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 8: Giây, thế kỉ
Bài 9: Tìm số trung bình cộng
Bài 10: Biểu đồ
CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
Bài 1: Phép cộng
Bài 2: Phép trừ
Bài 3: Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ
Bài 4: Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 5: Tính chất kết hợp của phép cộng
Bài 6: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 7: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 8: Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song
Bài 9: Nhân với số có một chữ số
Bài 10: Tính chất giao hoán của phép nhân
Bài 11: Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ...
Bài 12: Tính chất kết hợp của phép nhân
Bài 13: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Bài 14: Đề-xi-mét vuông. Mét vuông
Bài 15: Nhân một số với một tổng
Bài 16: Nhân một số với một hiệu
Bài 17: Nhân với số có hai chữ số
Bài 18: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Bài 19: Nhân với số có ba chữ số
Bài 20: Chia một tổng cho một số
Bài 21: Chia cho số có một chữ số
Bài 22: Chia một số cho một tích
Bài 23: Chia một tích cho một số
Bài 24: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 25: Chia cho số có hai chữ số
Bài 26: Chia cho số có ba chữ số
CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
Bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2
Bài 2: Dấu hiệu chia hết cho 5
Bài 3: Dấu hiệu chia hết cho 9
Bài 4: Dấu hiệu chia hết cho 3
Bài 5: Ki-lô-mét vuông
Bài 6: Hình bình hành - Diện tích hình bình hành
CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. HÌNH THOI
Bài 1: Phân số
Bài 2: Phân số và phép chia số tự nhiên
Bài 3: Phân số bằng nhau.Rút gọn phân số
Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số
Bài 5: So sánh hai phân số (cơ bản)
Bài 6: So sánh hai phân số (nâng cao)
Bài 7: Phép cộng phân số
Bài 8: Phép trừ phân số
Bài 9: Phép nhân phân số
Bài 10: Phép chia phân số
Bài 11: Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số
Bài 12: Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó
Bài 13: Hình thoi - Diện tích hình thoi
CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
Bài 1: Giới thiệu tỉ số
Bài 2: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Bài 3: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Bài 4: Tỉ lệ bản đồ - Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
CHƯƠNG 6: ÔN TẬP
Bài 1: Ôn tập về số tự nhiên
Bài 2: Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
Bài 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 4: Ôn tập về hình học
Bài 5: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Bài 6: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 7: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
*

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.