Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số (y = left| 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m ight|) có 5 điểm cực trị?
Bạn đang xem: Tìm m để hàm số có 5 cực trị

Xét hàm số (fleft( x ight) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2) ta có

(eginarraylf'left( x ight) = 12x^3 - 12x^2 - 24x\f'left( x ight) = 0 Leftrightarrow 12x^3 - 12x^2 - 24x = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = - 1\x = 2endarray ight.endarray)

BBT:


*

*

Để (y = left| 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m ight|) có 5 điểm cực trị thì:

TH1: (left( C ight)) cắt đường thẳng (y = - m) tại 2 điểm phân biệt khác cực trị

( Leftrightarrow left< eginarrayl - m > 0\ - 32 b
Bài toán cực trị có tham số đối với một số hàm số cơ bản Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*
Xem thêm: So Sánh Cụm Từ Ta Với Ta - Trong Hai Bài Thơ Qua Đèo Ngang Và


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát