Trường hợp 1: Hai đường tròn $\left( {O;R} \right)$ và $\left( {O";r} \right)$ với $\left( {R > r} \right)$ cắt nhau

*

Khi đó $\left( O \right)$ và $\left( {O"} \right)$ có hai điểm chung và đường nối tâm là đường trung trực của đoạn $AB$.

Bạn đang xem: Tính chất đường nối tâm

Hệ thức liên hệ $R - r r} \right)$ tiếp xúc trong tại $A$.

*

Khi đó $A$ nằm trên đường nối tâm và $OO" = R - r$.

+) Hai đường tròn $\left( {O;R} \right)$ và $\left( {O";r} \right)$ với $\left( {R > r} \right)$ tiếp xúc ngoài tại $A$.

*

Khi đó $A$ nằm trên đường nối tâm và $OO" = R + r$.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 172 Giải Toán Lớp 5 Trang 172, Toán Lớp 5 Trang 172 Luyện Tập

Trường hợp 3: Hai đường tròn không giao nhau

+) Hai đường tròn $\left( {O;R} \right)$ và $\left( {O";r} \right)$$\left( {R > r} \right)$ ở ngoài nhau.

*

Ta có $OO" > R + r$

+) Hai đường tròn đựng nhau

*

Ta có $OO"

Vị trí tương đối của hai đường tròn $\left( {O;R} \right)$$\left( {O";r} \right)$ với $R > r$

Số

điểm chung

Hệ thức giữa $d$$R,r$

Hai đường tròn cắt nhau

$2$

$R-r

$d = R--r$

Hai đường tròn không giao nhau

$0$

-Ở ngoài nhau

$d > R + r$

- $\left( O \right)$ đựng \(\left( {O"} \right)\)

$d

b. Tính chất đường nối tâm


*

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.