Hãy xác định giá trị của x trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để hàm số(y= an x):a. Nhận giá trị bằng(0);b. Nhận giá trị bằng(1);c. Nhận giá trị dương;d. Nhận giá trị âm. 


Bạn đang xem: Toán 11 trang 17

Hướng dẫn:

- Dựa vào đồ thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để xác định giá trị của x, hoặc sử dụng các giá trị đặc biệt của hàm số(y= an x)để tìm x

a. Hàm số(y= an x)nhận giá trị bằng 0.

Suy ra:( an x=0Rightarrow x=kpi ,left( kin mathbbZ ight))

Vì(xinleft< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=-pi Rightarrow an (-pi )=0)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=0 Rightarrow an 0=0)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=pi Rightarrow an (pi )=0)(thỏamãn)

Vậy(xin-pi;0;pi\)thì hàm số(y= an x)nhận giá trị bằng 0 trên(left<- pi ;dfrac3pi 2 ight>).

b. Hàm số(y= an x)nhận giá trị bằng(1)

Suy ra:( an x=1Rightarrow x=dfracpi 4+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vì(xinleft<- pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=dfrac-3pi 4Rightarrow an dfrac-3pi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=dfracpi 4Rightarrow an dfracpi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=dfrac5pi 4Rightarrow an dfrac5pi 4=1)(thỏamãn)

Vậy(xin left dfrac-3pi 4;dfracpi 4;dfrac5pi 4 ight\)thì hàm số(y= an x)nhận giá trị bằng 1trên(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>).

Dựa vào đồ thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)ta có:

c.( an x > 0)khi(xin left( -pi ;dfrac-pi 2 ight)cup left( 0;dfracpi 2 ight)cup left( pi ;dfrac3pi 2 ight))

d.( an x khi(xin left( dfrac-pi 2;0 ight)cup left( dfracpi 2;pi ight))

*

 

 


Tham khảo lời giải các bài tập Bài 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài 1 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Hãy xác định giá trị... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm tập xác định của... • Giải bài 3 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài 4 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Chứng minh... • Giải bài 5 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài 6 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài 7 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài 8 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm giá trị lớn nhất...
Mục lục Giải bài tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: Tổ hợp và xác suất - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: Giới hạn - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Số 11 Mu - Cầu Thủ Manchester United Theo Số Áo

Bài trước Bài sau