Toán 12 nguyên hàm là nội dung quan trọng trong phần Đại số Giải tích lớp 12 và ôn thi đại học. Để giúp các em nắm vững kiến thức và ôn tập hiệu quả, fundacionfernandovillalon.com Education đã tổng hợp những lý thuyết nguyên hàm toán 12 bao gồm định nghĩa, định lý, công thức nguyên hàm lớp 12 và các dạng bài tập nguyên hàm cơ bản với lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây. Các em hãy cùng theo dõi và học tập nhé!


*

Phần nội dung này sẽ tập trung vào phần lý thuyết để các em nắm rõ bản chất, từ đó vận dụng linh hoạt trong việc giải bài tập.

Bạn đang xem: Toán 12 nguyên hàm

Định nghĩa nguyên hàm

Cho hàm số f(x) xác định trên K (K là khoảng, đoạn hay nửa khoảng).Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F"(x) = f(x) với mọi x ∈ K.

Định lý nguyên hàm

Nguyên hàm có 2 định lý cơ bản mà các em cần nhớ là:

Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của f(x) trên K.Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì mọi nguyên hàm của f(x) trên K đều có dạng F(x) + C, với C là một hằng số. Do đó F(x) + C, C ∈ R là họ tất cả các nguyên hàm của f(x) trên K. Ký hiệu ∫f(x)dx = F(x) + C.

Tính chất nguyên hàm

Dưới đây là 3 tính chất phổ biến của nguyên hàm Toán 12:

Tính chất 1:
*

Video học toán 12, lý thuyết và giải đề bài tập


Kiến thức toán 12, giải bài tập toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12 nguyên hàm

Đây là phần giải bài tập nguyên hàm SGK Toán 12 và ứng dụng cho phần lý thuyết phía trên, các em tham khảo để hiểu rõ hơn về phần kiến thức nguyên hàm toán 12.


Bài 1 Giải bài tập Toán 12: Nguyên hàm Trang 100 SGK

Đề bài

Trong các cặp hàm số sau, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số còn lại?


eginaligned&a. e^-x ext và -e^-x\&b. sin2x ext và sin^2x\&c. left( 1-frac2x ight)^2e^x ext và left( 1-frac4x ight) e^xendaligned

eginaligned&a. ext Ta có: "= -e^-x\& extVậy e^-x ext là nguyên hàm của -e^-x\&b. ext Ta có: "= 2xinxcosx=sin2x\& extVậy sin^2x ext là nguyên hàm của sin2x\&c. ext Ta có: \& left"\&=left( 1-frac4x ight)"e^x+left( 1-frac4x ight)(e^x)"\&=e^xleft< 1-frac4x+frac4x^2 ight>=left( 1-frac2x ight)^2e^x\& extVậy left( 1-frac4x ight)e^x ext là nguyên hàm của left( 1-frac2x ight)^2e^x\endaligned

eginaligned& small old extTìm nguyên hàm của các hàm số sau:\& small exta. f(x) = fracx + sqrtx + 1sqrt<3>x\& small extb. f(x) = frac2^x - 1e^x\& small extc. f(x) = frac1sin^2x.cos^2x\& small extd. f(x) = sin5x.cos3x\& small exte. f(x) = tan^2x\& small extg. f(x) = e^3-2x\& small exth. f(x) = frac1(1+x)(1-2x)\& small old extLời giải:\& small exta. int fracx + sqrtx + 1sqrt<3>x\& small = int left( x + x^frac12 + 1 ight). X^frac-13dx\& small = int left( x^frac23 + x^frac16 + x^frac-13 ight)dx\& small = int x^frac23dx + int x^frac16dx + int x^frac-13dx\& small = frac35x^frac53 + frac67x^frac76 + frac32x^frac23 + C\& small = frac35.xsqrt<3>x^2 + frac67.xsqrt<6>x + frac32.sqrt<3>x^2 + C\& small extb. int frac2^x - 1e^x\& small = int left< left( frac2e ight)^x - left( frac1e ight)^x ight>\& small = int left( frac2e ight)^xdx - int e^-xdx\& small = fracleft( frac2e ight)^xlnleft( frac2e ight) + e^-x + C\& small = frac2^xe^x.(ln2 - 1) + e^-x + C\& small extc. int frac1sin^2x.cos^2xdx\& small = int fracsin^2x + sin^2xsin^2x.cos^2xdx\& small = int left( frac1cos^2x + frac1sin^2x ight)dx\& small = int frac1cos^2xdx+ int frac1sin^2xdx\& small = tanx - cotx + C\& small extd. int sin5x.cos3xdx\& small = int frac12(sin8x + sin2x)dx\& small = int frac12sin8xdx + int frac12sin2xdx\& small = -frac116cos8x - frac14cos2x + C\& small exte. int tan^2xdx\& small = int left( frac1cos^2x - 1 ight)dx\& small = int frac1cos^2x - 1dx - int dx\& small = tanx - x + C\& small extg. int e^3-2xdx\& small extĐặt t = 3-2x\& small implies dt = -2dx\& small iff dx = -fracdt2\& small int e^3-2xdx\& small = int e^t.-fracdt2\& small = -frac12 int e^t dt\& small = -frac12e^t + C\& small = -frac12e^3-2x + C\& small exth. int frac1(1+x)(1-2x)dx\& small = int left< frac13(1+x) + frac23(1-2x) ight>dx\& small = frac13 int frac11+xdx + frac23 int frac11-2xdx (*)\& small extXét int frac11+xdx\& small extĐặt t = 1+x\& small implies dt = dx\& small int frac11+xdx\& small = int frac1tdt\& small = ln|t| + C_1 = ln|1+x| + C_1 (1)\& small extXét int frac11-2xdx\& small extĐặt t = 1-2x\& small implies dt = -2dx\& small iff dx = -fracdt2\& small int frac11-2xdx\& small = -frac12 int frac1tdt\& small = -frac12ln|t| + C_2 = -frac12ln|1-2x| + C_2 (2)\& small extTừ (1) và (2)\& small (*) = frac13 ln|1+x| - frac13ln|1-2x| + C\& small = frac13 ln|frac1+x1-2x| + Cendaligned

eginaligned& small extSử dụng phương pháp đổi biến số, tính các nguyên hàm dưới đây:\& small exta. int (1-x)^9dx ext (đặt u = 1 - x)\& small extb. int x(1+x^2)^frac32dx ext (đặt u = 1 + x^2)\& small extc. int cos^3x.sinxdx ext (đặt t = cosx)\& small extd. int fracdxe^x + e^-x + 2 ext (đặt u = e^x + 1)\& small extLời giải:\& small exta. Đặt u = 1 - x implies du = -dx iff dx = - du\& small int (1-x)^9dx = -int u^9du = -fracu^1010 + C = -frac(1-x)^1010 + C\& small extb. Đặt u = 1 + x^2 implies du = 2xdx iff xdx = fracdu2\& small int x(1+x^2)^frac32dx = frac12 int u^frac32du = frac15u^frac52 + C = frac15(1 + x^2)^frac52 + C\& small extc. Đặt t = cosx implies dt = -sinxdx iff sinxdx = -dt\& small int cos^3x.sinxdx = -int t^3dt = -fract^44 + C = -fraccos^4x4 + C\& small extd. Đặt u = e^x + 1 implies du = e^xdx\& small int fracdxe^x + e^-x + 2 = int frace^xe^2x + 1 + 2e^xdx = frace^x(e^x + 1)^2dx = int frac1u^2du = -frac1u + C = -frac1e^x + 1 + Cendaligned

eginaligned& small extSử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần để tính các nguyên hàm dưới đây:\& small exta. int xln(1+x)dx\& small extb. int (x^2+2x-1)e^xdx\& small extc. int xsin(2x+1)dx\& small extd. int (1-x)cosxdx\& small extPhương pháp nguyên hàm từng phần:\& small extĐặt egincasesu = u(x)\dv = v"(x)dxendcasesiffegincasesdu = u"(x)dx\v = v(x)endcases\& small implies int f(x)dx = u(x)v(x) - int u"(x)v(x)dx\& small extLời giải:\& small exta. int xln(1+x)dx\& small extĐặt egincasesu = ln(1+x)\dv = xdxendcasesiffegincasesdu = frac1x+1dx\v = fracx^22endcases\& small int xln(1+x)dx\& small = fracx^22ln(1+x) - int fracx^22(x+1)dx\& small = fracx^22ln(1+x) - frac12 int left( x-1+frac1x+1 ight)dx\& small = fracx^22ln(1+x) - frac12 left< fracx^22 - x + ln(1+x) ight>+ C\& small = frac12(x^2-1)ln(1+x) - fracx^24 + fracx2 + C\& small extb. int (x^2+2x-1)e^xdx\& small extĐặt egincasesu = x^2+2x-1\dv = e^xdxendcasesiffegincasesdu = (2x+2)dx\v = e^xendcases\& small int (x^2+2x-1)e^xdx\& small = (x^2+2x-1)e^x - 2int (x+1)e^xdx (*)\& small extXét int (x+1)e^xdx\& small extĐặt egincasesu = x+1\dv = e^xdxendcasesiffegincasesdu = dx\v = e^xendcases\& small int (x+1)e^xdx = (x+1)e^x - int e^xdx = (x+1)e^x - e^x + C = xe^x + C\& small (*) = (x^2+2x-1)e^x - 2xe^xdx + C\& small = (x^2-1)e^x + C\& small extc. int xsin(2x+1)dx\& small extĐặt egincasesu = x\dv = sin(2x+1)dxendcasesiffegincasesdu = dx\v = -frac12cos(2x+1)endcases\& small int xsin(2x+1)dx\& small = -frac12xcos(2x+1) + frac12 int cos(2x+1)dx\& small = -frac12xcos(2x+1) + frac14sin(2x+1)dx + C\& small extd. int (1-x)cosxdx\& small extĐặt egincasesu = 1-x\dv = cosdxendcasesiffegincasesdu = - dx\v = sinxendcases\& small int (1-x)cosxdx\& small = (1-x)sinx + int sinxdx\& small = (1-x)sinx - cosx + Cendaligned

Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình - Lý Thuyết Và Bài Tập

Câu Hỏi 6 Trang 99 SGK Toán 12

Đề bài:


eginaligned& small exta. Cho int (x-1)^10dx. ext Đặt u=x-1, hãy viết (x-1)^10dx ext theo u và du\& small extb. Cho int fraclnxxdx. ext Đặt x=e^t, ext hãy viết int fraclnxxdx ext theo t và dt\& small extLời giải\& small exta. Theo đề bài, ta đặt u=x-1 implies x=u+1 implies dx = du implies (x-1)^10dx = u^10du\& small extb. Theo đề bài, ta đặt x=e^t implies dx = e^tdt implies fraclnxxdx = fracln(e^t)e^te^tdt = tdt\endaligned

Câu Hỏi 7 Trang 99 SGK Toán 12

Đề bài:

Ta có:(xcosx)′ = cosx − xsinxhay−xsinx = (xcosx)′ − cosx. Hãy tính∫(xcosx)′dxvà∫cosxdx. Từ đó tính∫xsinxdx

Lời giải:

Ta có ∫(xcosx)′dx = xcosx + C1và∫cos⁡xdx = sin⁡x + C2

Dựa vào công thức ở đề bài, ta có

∫xsinxdx = −∫(−xsinx)dx = −∫<(xcosx)′ − cosx>dx = −∫(xcosx)dx + ∫cosxdx = −xcos⁡x − C1 + sin⁡x + C2= −xcosx + sinx + C

Câu Hỏi 8 Trang 99 SGK Toán 12

Đề bài:

ChoP(x)là đa thức củax. Từ ví dụ 9, hãy lập bảng theo mẫu dưới đây rồi điềnuvàdvthích hợp vào chỗ trống theo phương pháp nguyên phân hàm từng phần.

∫P(x)exdx∫P(x)cosxdx∫P(x)lnxdx
uP(x)
dvexdx

Lời giải:

∫P(x)exdx∫P(x)cosxdx∫P(x)lnxdx
uP(x)P(x)lnx
dvexdxcosxdxP(x)dx

Học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại fundacionfernandovillalon.com Education

fundacionfernandovillalon.com Education là nền tảng học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình giảng dạy bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, fundacionfernandovillalon.com Education sẽ giúp các em lấy lại căn bản, bứt phá điểm số và nâng cao thành tích học tập.


Tại fundacionfernandovillalon.com, các em sẽ được giảng dạy bởi các thầy cô thuộc TOP 1% giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Các thầy cô đều có học vị từ Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục. Bằng phương pháp dạy sáng tạo, gần gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.

fundacionfernandovillalon.com Education còn có đội ngũ cố vấn học tập chuyên môn luôn theo sát quá trình học tập của các em, hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học tập của mình.

Với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng công nghệ, mỗi lớp học của fundacionfernandovillalon.com Education luôn đảm bảo đường truyền ổn định chống giật/lag tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ nền tảng học livestream trực tuyến mô phỏng lớp học offline, các em có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi học tại trường.

Khi trở thành học viên tại fundacionfernandovillalon.com Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn bộ công thức và nội dung môn học được biên soạn chi tiết, kỹ lưỡng và chỉn chu giúp các em học tập và ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Xem thêm: Các Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Vào 10 Các Tỉnh, Tham Khảo Đề Thi Thử Môn Toán Vào Lớp 10

fundacionfernandovillalon.com Education cam kết đầu ra 7+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm cho học viên. Nếu không đạt điểm số như cam kết, fundacionfernandovillalon.com sẽ hoàn trả các em 100% học phí. Các em hãy nhanh tay đăng ký học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 tại fundacionfernandovillalon.com Education ngay hôm nay để được hưởng mức học phí siêu ưu đãi lên đến 39% giảm từ 699K chỉ còn 399K.