- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số (0.) 

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Bạn đang xem: Please wait

Lời giải chi tiết:

*


Tính nhẩm:

a) (32 : 0,1) b) (168 : 0,1)

(32 : 10) (168 : 10)

c) (934 : 0,01)

(934 : 100)

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số tự nhiên cho (0,1;; 0,01;; 0,001; ;... ) ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một, hai, ba, ... Chữ số (0).

- Muốn chia một số tự nhiên cho (10; ;100;; 1000;; ...) ta chỉ việc thêm dấu phẩy vào bên trái chữ số hàng đơn vị lần lượt một, hai, ba, ... Hàng.

Lời giải chi tiết:

a) (32 : 0,1=320) ; (32 : 10=3,2)

b) (168 : 0,1=1680 ) ; (168 : 10= 16,8 )

c) (934 : 0,01=93 400) ; (934 : 100=9,34)

Nhận xét: (a : 0,1 = a imes 10 ;) (a : 0,01 = a imes 100 ;) (;a : 0,001 = a imes 1000;; ; ... ).

Muốn chia một số tự nhiên cho (0,1;; 0,01;; 0,001; ;... ) ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một, hai, ba, ... Chữ số (0).


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Một thanh sắt dài (0,8 m) nặng (16kg). Hỏi một thanh sắt cùng loại dài (0,18 m) cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của thanh sắt dài (1m =) cân nặng của thanh sắt dài (0,8m : 0,8).

- Tính cân nặng của thanh sắt dài (0,18m ) (=) cân nặng của thanh sắt dài (1m)( imes 0,18.)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thanh sắt 0,8m: 16kg

Thanh sắt 0,18m: ...kg?

Bài giải

Thanh sắt dài (1 m) nặng số ki-lô-gam là:

(16 : 0,8 = 20;(kg))

Thanh sắt dài (0,18 m) nặng số ki-lô-gam là: 

(20 imes 0,18 = 3,6;(kg))

Đáp số: (3,6kg.)


Lý thuyết

a) Tính rồi so sánh kết quả tính:

(25 : 4) và ((25 imes 5) : (4 imes 5))

(4,2 : 7) và ( ( 4,2  imes 10) : (7  imes 10))

(37,8 : 9) và ( (37,8  imes 100) : (9  imes 10))

Khi nhân số bị chia và số chia cùng một số khác (0) thì thương không thay đổi.

b) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích (57m^2) , chiều dài (9,5m). Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: (57 : 9,5 = ,?; m)

Ta có: (57 : 9,5 = (57 imes 10 ) : (9,5 imes 10))

(57 : 9,5 = 570 : 95)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

• Phần thập phân của số (9,5) có một chữ số.

• Viết thêm một chữ số (0) vào bên phải (57) (số bị chia) được (570); bỏ dấu phẩy ở số (9,5) được (95).

• Thực hiện phép chia (570 : 95).

*

Vậy: (5,7 : 9,5 = 6 ;(m)).

c) Ví dụ 2: (99 : 8,25 = ;?)

Ta đặt tính rồi làm như sau:

• Phần thập phân của (8,25) có hai chữ số.

Xem thêm: Sinh Năm 1989 Mệnh Gì? Tuổi Kỷ Tỵ Hợp Tuổi Gì, Màu Gì? Sinh Năm 1989 Mệnh Gì

• Viết thêm hai chữ số (0) vào bên phải (99) được (9900); bỏ dấu phẩy ở (8,25) được (825)

• Thực hiện phép chia (9900: 825). 

*

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số (0).