Tính: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?


Tính:

a) (889972 + 96308); b) (dfrac56 + dfrac712);

c) (3+dfrac57); d) (926,83 + 549,67). 

Phương pháp giải:

- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số sau khi quy đồng.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 158, 159

Lời giải chi tiết:

a) 

(eginarray*20c + eginarray*20c889972\;,96308endarray\hline,,,,986280endarray)

b) (dfrac56 + dfrac712 = dfrac1012 + dfrac712 = dfrac1712) ;

c) (3+dfrac57 = dfrac217+ dfrac57 = dfrac267) 


d) 
(eginarray*20c + eginarray*20c926,83\549,67endarray\hline,,1476,50endarray)

Bài 2


Video hướng dẫn giải


Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) ((689 + 875) + 125) ; (581 + (878 + 419)).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) ; (dfrac1711+left( dfrac715+dfrac511 ight) ).

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) ; (83,75 + 46,98 + 6,25).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn ... Hoặc nhóm các phân số, số thập phân có tổng là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) ((689 + 875) + 125) (= 689 + (875 + 125)) (= 689 + 1000 = 1689).

(581 + (878 + 419)) (= (581 + 419) + 878) (= 1000 + 878 = 1878).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) (= left(dfrac27 + dfrac57 ight)+dfrac49) (= dfrac77 +dfrac49) (= 1 +dfrac49 = 1dfrac49) ; (dfrac1711+left( dfrac715+dfrac511 ight)) (= left(dfrac1711 + dfrac511 ight)+dfrac715,)(= dfrac2211 +dfrac715) (= 2 +dfrac715 = 2dfrac715).

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) (= (5,87 + 4,13) + 28,69) (= 10 + 28,69 = 38,69). 

(83,75 + 46,98 + 6,25) (= (83,75 + 6,25) + 46,98) (= 90 + 46,98 = 136,98).


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm (x) :

a) (x + 9,68 = 9,68) ; b) (dfrac25+x = dfrac410).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số (0) cộng với số nào cũng bằng chính số đó.

Lời giải chi tiết:

a) (x + 9,68 = 9,68)

Suy ra (x = 0), vì (0) cộng với số nào cũng bằng chính số đó.

b) (dfrac25+ x = dfrac410) 

Ta có (dfrac410 =dfrac4:210:2= dfrac25)

Từ đó ta có : (dfrac25 + x = dfrac25).

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Đêm Tháng Năm Chưa Nằm Đã Sáng Ngày Tháng Mười Chưa Cười Đã Tối

Suy ra (x = 0), vì (0) cộng với số nào cũng bằng chính số đó.


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được (dfrac15) thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được (dfrac310) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể mà hai vòi chảy được trong 1 giờ, tức là thực hiện tính (dfrac15+dfrac310 )