Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Biết rằng tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 625. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 589. Tìm 3 số. Giúp em vs ạ đg cần gấp


*

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987

=> Tổng của ba số đó là 987

Số thứ ba là : 987 - 625 = 362 

Số thứ nhất là : 987 - 589 = 398

Số thứ hai là : 987 - ( 362 + 398 ) = 227

Đ/s: ...

Bạn đang xem: Tổng của ba số là số lớn nhất có ba chữ số


*

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là : 987 .

Do đó , tổng của ba số là : 987 .

Số thứ ba là :

987 - 625 = 362

Số thứ nhất là :

987 - 589 = 398

Số thứ hai là :

987 - 362 - 398 = 227

Đáp số : Số thứ nhất : 398

Số thứ hai : 227

Số thứ ba : 362


TBC của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Biết rằng tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 625. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 598. Tìm 3 số. Giusp e vs e đg cần gấp ạ


Tìm tích của hai số biết rằng thừa số thứ nhất là số liền sau của 299, thừa số thứ hai là tổng của số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.

A. 3299700

B. 3306600

C. 3262800

D. 3269700


Tìm số lớn biết rằng số lớn gấp 7 lần số bé và tổng hai số đó là 120.

Tìm số bé biết rằng tổng và thương của hai số lần lượt là 108 và 2/3

Hai số có tổng bằng 1080. Tìm số thứ nhất, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

 

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Đáp án: ... M2

Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.Đáp án: ... M


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tìm số thứ hai.

Xem thêm: Kế Hoạch Tổ Chức Trung Thu Trường Tiểu Học 2020, Kế Hoạch Tổ Chức Trung Thu


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tìm số thứ hai.


tổng của 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tìm số thứ 2


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tìm số thứ hai.Trả lời: Số thứ hai là 


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai. Tìm số thứ hai.Trả lời: Số thứ hai là 


Cho ba số biết rằng tổng số thứ nhất và số thứ hai là 473, tổng số thứ hai và số thứ ba là 498, tổng số thứ nhất và số thứ ba là 403. Tính trung bình cộng của ba số đó?