Tài liệu 689 câu hỏi trắc nghiệm phần II: Kinh tế chính trị Mác - Lênin" cung cấp cho người đọc 689 câu hỏi trắc nghiệm có đáp áp hệ thống toàn bộ kiến thức của học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu ôn tập và củng cố lại toàn vộ kiến thức đã học một cách có hệ thống.
Bạn đang xem: Trắc nghiệm mác lênin học phần 2 có đáp án

*

Phần II kinh tế chính trị Mác - lênin A- Câu hỏi trắc nghiệmCâu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 c. 1615 b. 1612 d. 1618Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"? a. Antoine Montchretiên c. Tomas Mun b. Francois Quesney d. William PettyCâu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổđiển? a. A. Smith c. W.Petty b. D. Ricardo d. R.T.MathusCâu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công? a. W. Petty c. D.Ricardo b. A. Smith d. R.T.MathusCâu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào? a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ c. Thời kỳ công trường thủ công TBCN d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn khíCâu 6. Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp nhữngthành tựu của: a. Chủ nghĩa trọng thương c. Kinh tế chính trị cổ điển Anh b. Chủ nghĩa trọng nông d. Kinh tế- chính trị tầm thườngCâu 7. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng? a. Học thuyết giá trị lao động c. Học thuyết tích luỹ tư sản b. Học thuyết giá trị thặng dư d. Học thuyết tái sản xuất tư bản 1 xã hộiCâu 8. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là: a. Sản xuất của cải vật chất b. Quan hệ xã hội giữa người với người c. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượngsản xuất và kiến trúc thượng tầng. D. Quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.Câu 9. Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế: a. Mang tính khách quan b. Mang tính chủ quan c. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người d. Cả a và cCâu 10. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế: a. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế b. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước trên cơ sởnhận thức và vận dụng các quy luật khách quan. C. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào các điềukiện khách quan. D. Cả a, b, cCâu 11. Để nghiên cứu kinh tế- chính trị Mác- Lênin có thể sử dụng nhiềuphương pháp, phương pháp nào quan trọng nhất? a. Trừu tượng hoá khoa học c. Mô hình hoá b. Phân tích và tổng hợp d. Điều tra thống kêCâu 12. Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ: a. Sản xuất của cải vật chất c. Sản xuất giá trị thặng dư b. Lưu thông hàng hoá d. Sản xuất hàng hoá giản đơn và hàng hoáCâu 13. Trừu tượng hoá khoa học là: 2 a. Gạt bỏ những bộ phận phức tạp của đối tượng nghiên cứu. B. Gạt bỏ các hiện tượng ngẫu nhiên, bề ngoài, chỉ giữ lại những mốiliên hệ phổ biến mang tính bản chất. C. Quá trình đi từ cụ thể đến trừu tượng và ngược lại. D. Cả b và cCâu 14. Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm: a. Phát hiện bản chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế. B. Sự tác động giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất và kiếntrúc thượng tầng. C. Tìm ra các quy luật kinh tế d. Cả a, b, cCâu 15. Chức năng phương pháp luận của kinh tế- chính trị Mác- Lênin thểhiện ở: a. Trang bị phương pháp để xem xét thế giới nói chung b. Là nền tảng lý luận cho các khoa học kinh tế ngành c. Là cơ sở lý luận cho các khoa học nằm giáp ranh giữa các tri thứccác ngành khác nhau. D. Cả b và cCâu 16. Chức năng tư tưởng của kinh tế- chính trị Mác – Lê nin thể hiện ở: a. Góp phần xây dựng thế giới quan cách mạng của giai cấp công nhân b. Tạo niềm tin vào thắng lợi trong cuộc đấu tranh xoá bỏ áp bức bóclột c. Là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao độngtrong công cuộc xây dựng CNXH d. Cả a, b và cCâu 17. Bản chất khoa học và cách mạng của kinh tế - chính trị Mác- Lêninthể hiện ở chức năng nào? a. Nhận thức c. Phương pháp luận b. Tư tưởng d. Cả a, b và cCâu 18. Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở củađời sống xã hội? a. Hoạt động chính trị c. Hoạt động sản xuất của cải vật 3 b. Hoạt động khoa học chất d. Hoạt động nghệ thuật, thể thaoCâu 19. Để xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa của các hiện tượng kinh tế-xã hội phải xuất phát từ: a. Từ hệ tư tưởng của giai cấp c. Từ truyền thống lịch sửthống trị d. Từ ý thức xã hội b. Từ các hoạt động kinh tếCâu 20. Quá trình sản xuất là sự kết hợp của các yếu tố: a. Sức lao động với công cụ lao động b. Lao động với tư liệu lao động c. Sức lao động với đối tượng lao động và tư liệu lao động d. Lao động với đối tượng lao động và tư liệu lao độngCâu 21. "Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuấtra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu laođộng nào". Câu nói trên là của ai? a. A. Smith c. C.Mác b. D.Ricardo d. Ph.Ăng ghenCâu 22. Sức lao động là: a. Toàn bộ thể lực và trí lực trong một con người đang sống và đượcvận dụng để sản xuất ra giá trị sử dụng nào đó. B. Khả năng lao động, được tiêu dùng trong quá trình sản xuất. C. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải. D. Cả a và b.Câu 23. Lao động sản xuất có đặc trưng cơ bản là: a. Hoạt động cơ bản nhất, là phẩm chất đặc biệt của con người b. Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người c. Là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực d. Cả a, b và cCâu 24. Lao động sản xuất có vai trò gì đối với con người? a. Tạo ra của cải vật chất để nuôi sống con người 4 b. Phát triển, hoàn thiện con người cả về thể lực và trí lực c. Giúp con người tích luỹ kinh nghiệm, chế tạo ra công cụ sản xuấtngày càng tinh vi d. Cả a, b, c.Câu 25. Đối tượng lao động là: a. Các vật có trong tự nhiên b. Những vật mà lao động của con người tác động vào nhằm thay đổinó cho phù hợp với mục đích của con người c. Những vật dùng để truyền dẫn sức lao động của con người d. Cả a, b, cCâu 26. Chọn ý đúng trong các ý dưới đây: a. Mọi nguyên liệu đều là đối tượng lao động b. Mọi đối tượng lao động đều là nguyên liệu c. Nguyên liệu là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chếbiến d. Cả a và c đều đúng.Câu 27. Tư liệu lao động gồm có: a. Công cụ lao động c. Kết cấu hạ tầng sản xuất b. Các vật để chứa đựng, bảo d. Cả a, b, cquảnCâu 28. Trong tư liệu lao động, bộ phận nào quyết định đến năng suất laođộng? a. Công cụ lao động c. Các vật chứa đựng, bảo b. Nguyên vật liệu cho sản xuất quản d. Kết cấu hạ tầng sản xuấtCâu 29. Bộ phận nào của tư liệu lao động được coi là tiêu chí phản ánh đặctrưng phát triển của một thời đại kinh tế a. Công cụ lao động c. Nhà cửa, kho bãi ... để chứa đựng, b. Kết cấu hạ tầng sản xuất bảo quản 5 d. Cả a và bCâu 30. Chọn ý đúng trong các ý dưới đây: a. Một vật là đối tượng lao động cũng có thể là tư liệu lao động b. Một vật là tư liệu lao động cũng có thể là đối tượng lao động c. Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp với nhau là tư liệusản xuất d. Cả a, b, c đều đúngCâu 31. Trong tư liệu lao động, bộ phận nào cần được phát triển đi trước mộtbước so với đầu tư sản xuất trực tiếp? a. Công cụ sản xuất c. Kết cấu hạ tầng sản xuất b. Các bộ phận chứa đựng, bảo d. Cả a và c quảnCâu 32. Trong nền sản xuất lớn hiện đại, yếu tố nào giữ vai trò quyết định củaquá trình lao động sản xuất? a. Sức lao động c. Công cụ sản xuất tiên tiến b. Tư liệu sản xuất hiện đại d. Đối tượng lao độngCâu 33. Phương thức sản xuất là sự thống nhất của: a. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội b. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng c. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất d. Cơ cấu kinh tế và kết cấu giai cấp xã hộiCâu 34. Lực lượng sản xuất biểu hiện: a. Quan hệ con người với tự nhiên b. Quan hệ con người với con người c. Quan hệ con người với tự nhiên và quan hệ người với người d. Cả a, b, cCâu 35. Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào? a. Người lao động c. Khoa học công nghệ b. Tư liệu sản xuất d. Cả a, b, cCâu 36. Yếu tố chủ thể của lực lượng sản xuất là: 6 a. Tư liệu sản xuất hiện đại b. Con người với kỹ năng, kỹ xảo và tri thức được tích luỹ lại c. Khoa học công nghệ tiên tiến d. Cả b và cCâu 37. Quan hệ sản xuất biểu hiện: a. Quan hệ giữa người với tự nhiên b. Quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất c. Quan hệ giữa người với người trong xã hội d. Cả a, b, cCâu 38. Quan hệ sản xuất bao gồm: a. Quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất b. Quan hệ về tổ chức quản lý sản xuất xã hội c. Quan hệ về phân phối sản phẩm xã hội d. Cả a, b, cCâu 39. Quan hệ nào giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất: a. Quan hệ sở hữu c. Quan hệ phân phối b. Quan hệ tổ chức quản lý d. Không quan hệ nào quyết địnhCâu 40. Quan hệ sản xuất được hình thành do: a. ý muốn chủ quan của con người b. Do giai cấp thống trị quy định thành pháp luật c. Do tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất d. Cả a, b, cCâu 41. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có quan hệ với nhau thế nào? a. Tác động qua lại với nhau b. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất c. QHSX có tác động tích cực trở lại đối với lực lượng sản xuất d. Cả a, b và c 7Câu 42. Khi nào QHSX được xem là phù hợp với tính chất và trình độ pháttriển của lực lượng sản xuất? a. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển b. Cải thiện đời sống nhân dân c. Tạo điều kiện thực hiện công bằng xã hội d. Cả a, b, cCâu 43. Các phương thức sản xuất nối tiếp nhau trong lịch sử theo trình tựnào? a. Cộng sản nguyên thuỷ- phong kiến- chiếm hữu nô lệ- tư bản – chủnghĩa cộng sản b. Cộng sản nguyên thuỷ- chiếm hữu nô lệ- phong kiến- tư bản- chủnghĩa cộng sản c. Chiếm hữu nô lệ - cộng sản nguyên thuỷ - phong kiến - tư bản - chủnghĩa cộng sản d. Cộng sản nguyên thuỷ - chiếm hữu nô lệ - tư bản - phong kiến - chủnghĩa cộng sảnCâu 44. Tái sản xuất là: a. Là quá trình sản xuất b. Là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và phục hồi không ngừng. C. Là sự khôi phục lại sản xuất d. Cả a, b, cCâu 45. Căn cứ vào đâu để phân chia thành tái sản xuất cá biệt và tái sản xuấtxã hội? a. Căn cứ vào phạm vi sản xuất c. Căn cứ vào tính chất sản b. Căn cứ vào tốc độ sản xuất xuất d. Căn cứ vào nội dung sản xuấtCâu 46. Căn cứ vào đâu để chia ra thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuấtmở rộng? a. Căn cứ vào phạm vi c. Căn cứ vào tính chất b. Căn cứ vào nội dung d. Căn cứ vào quy mô 8Câu 47. Loại tái sản xuất nào làm tăng sản phẩm chủ yếu do tăng năng suấtlao động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực? a. Tái sản xuất giản đơn b. Tái sản xuất mở rộng c. Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng d. Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâuCâu 48. Chọn ý sai về tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng? a. Tái sản xuất giản đơn là đặc trưng của nền sản xuất nhỏ b. Tái sản xuất giản đơn là việc tổ chức sản xuất đơn giản, không phứctạp c. Tái sản xuất mở rộng là đặc trưng của nền sản xuất lớn d. Sản phẩm thặng dư là nguồn gốc của tái sản xuất mở rộngCâu 49. Chọn ý sai về tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng và tái sản xuất mởrộng theo chiều sâu? a. Đều làm cho sản phẩm tăng lên b. Cả hai hình thức tái sản xuất đều dựa trên cơ sở tăng năng suất laođộng và hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào c. Tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu sử dụng tài nguyên hiệu quả hơnvà gây ra ô nhiễm ít hơn tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng. D. Cả b và cCâu 50. Xác định đúng trình tự các khâu của quá trình tái sản xuất a. Sản xuất - trao đổi - phân phối - tiêu dùng b. Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng c. Phân phối - trao đổi - sản xuất - tiêu dùng d. Trao đổi - tiêu dùng - phân phối - sản xuấtCâu 51. Trong 4 khâu của quá trình tái sản xuất, khâu nào giữ vai trò quyếtđịnh? a. Sản xuất c. Trao đổi b. Phân phối d. Tiêu dùng 9Câu 52. Trong các khâu của quá trình tái sản xuất, khâu nào là mục đích và làđộng lực? a. Sản xuất c. Trao đổi b. Phân phối d. Tiêu dùngCâu 53. Chọn ý đúng về quan hệ giữa sản xuất với phân phối a. Tồn tại độc lập với nhau b. Phân phối thụ động, do sản xuất quyết định c. Phân phối quyết định đến quy mô, cơ cấu của sản xuất d. Sản xuất quyết định phân phối, phân phối có tác động tích cực đốivới sản xuất.Câu 54. Nội dung của tái sản xuất xã hội bao gồm: a. Tái sản xuất của cải vật chất và QHSX b. Tái sản xuất sức lao động và tư liệu sản xuất c. Tái sản xuất tư liệu tiêu dùng và môi trường sinh thái d. Tái sản xuất sức lao động, của cải vật chất, QHSX và môi trườngsinh tháiCâu 55. Tiêu chí nào là quan trọng nhất để phân biệt các hình thái kinh tế - xãhội? a. Lực lượng sản xuất c. Tồn tại xã hội b. Quan hệ sản xuất d. Kiến trúc thượng tầngCâu 56. Tăng trưởng kinh tế là: a. Tăng năng suất lao động b. Tăng hiệu quả của sản xuất c. Tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định d. Sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hộiCâu 57. Chỉ số nào được sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế? a. Mức tăng năng suất lao động b. Mức tăng vốn đầu tư 10 c. Mức tăng GDP/người d. Mức tăng GNP hoặc GDP năm sau so với năm trướcCâu 58. Để tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế học hiện đại nêu ra các nhân tốnào? a. Vốn, khoa học công nghệ và con người b. Đất đai, tư bản và cơ cấu kinh tế c. Cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và vai trò của nhà nước d. Cả a và cCâu 59. Chọn ý đúng về phát triển kinh tế a. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế bền vững b. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cơ cấu kinh tế vàthể chế kinh tế. C. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộcsống d. Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế gắn liền với hoàn thiện cơcấu kinh tế, thể chế kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.Câu 60. Thế nào là tăng trưởng kinh tế bền vững? a. Là sự tăng trưởng ổn định lâu dài và tốc độ rất cao b. Là sự tăng trưởng tương đối cao, ổn định trong thời gian tương đốidài c. Sự tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái và tiến bộ xãhội d. Cả b và cCâu 61. Trong các nhân tố tăng trưởng kinh tế, Đảng ta xác định nhân tố nàolà cơ bản của tăng trưởng nhanh và bền vững? a. Vốn b. Con người c. Khoa học và công nghệ d. Cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và vai trò nhà nước 11Câu 62. Tăng trưởng kinh tế có vai trò thế nào? a. Là điều kiện để khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu b. Để tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp c. Để củng cố an ninh, quốc phòng d. Cả a, b và cCâu 63. Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế? a. Lực lượng sản xuất c. Kiến trúc thượng tầng b. Quan hệ sản xuất d. Cả a, b, cCâu 64. Phát triển kinh tế bao gồm những nội dung nào dưới đây? a. Sự gia tăng của GNP, hoặc GDP và GNP hoặc GDP trên đầu người. B. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng: tỷ trọng của công nghiệp và dịchvụ trong GNP tăng lên còn của nông nghiệp trong GNP giảm xuống. C. Chất lượng cuộc sống của đại đa số dân cư tăng lên cả về mặt vậtchất, tinh thần và môi trường sinh thái được bảo vệ. D. Cả a, b, cCâu 65. Tiến bộ xã hội được thể hiện ở những mặt nào? a. Tiến bộ về kinh tế b. Tiến bộ về chính trị, xã hội c. Đời sống văn hoá, tinh thần ngày càng được nâng cao d. Cả a, b, c đều đúngCâu 66. Liên hợp quốc dùng chỉ số HDI làm tiêu chí đánh giá sự phát triển, sựtiến bộ của mỗi quốc gia. Chỉ số HDI gồm những tiêu chí cơ bản nào? a. Mức thu nhập bình quân c. Tuổi thọ bình quân(GDP/người) d. Cả a, b và c b. Thành tựu giáo dụcCâu 67. Phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội có quan hệ với nhau: a. Phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho tiến bộ xã hội b. Tiến bộ xã hội thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế c. Thực chất là quan hệ giữa sự phát triển lực lượng sản xuất với pháttriển QHSX và kiến trúc thượng tầng 12 d. Cả a, b và cCâu 68. Chọn ý đúng về tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế a. Muốn phát triển kinh tế thì cần phải tăng trưởng kinh tế b. Có thể có tăng trưởng kinh tế nhưng không có phát triển kinh tế c. Những nhân tố làm tăng trưởng kinh tế đều làm phát triển kinh tế d. Cả a, b, c đều đúngCâu 69. Chọn các nội dung đúng về xã hội hoá sản xuất. Xã hội hoá sản xuất baogồm: a. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế- kỹ thuật b. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - tổ chức c. Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - xã hội d. Cả a, b, cCâu 70. Sản xuất hàng hoá xuất hiện dựa trên: a. Phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất b. Phân công lao động chung và chế độ sở hữu khác nhau về TLSX c. Phân công lao động và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sảnxuất d. Phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu hoặc những hình thức sởhữu khác nhau về TLSXCâu 71. Hàng hoá là: a. Sản phẩm của lao động để thoả mãn nhu cầu của con người b. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của conngười thông qua mua bán c. Sản phẩm ở trên thị trường d. Sản phẩm được sản xuất ra để đem bánCâu 72. Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi: a. Sự khan hiếm của hàng hoá b. Sự hao phí sức lao động của con người c. Lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá 13 d. Công dụng của hàng hoáCâu 73. Quy luật giá trị có tác dụng: a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá b. Cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và phân hoá những ngườisản xuất c. Điều tiết sản xuất, phân hoá giàu nghèo d. Cả a và bCâu 74. Sản xuất hàng hoá tồn tại: a. Trong mọi xã hội b. Trong chế độ nô lệ, phong kiến, TBCN c. Trong các xã hội, có phân công lao động xã hội và sự tách biệt vềkinh tế giữa những người sản xuất d. Chỉ có trong CNTBCâu 75. Giá cả hàng hoá là: a. Giá trị của hàng hoá b. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền c. Tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận d. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoáCâu 76. Quy luật giá trị là: a. Quy luật riêng của CNTB b. Quy luật cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá c. Quy luật kinh tế chung của mọi xã hội d. Quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ lên CNXHCâu 77. Yếu tố quyết định đến giá cả hàng hoá là: a. Giá trị của hàng hoá c. Giá trị sử dụng của hàng hoá b. Quan hệ cung cầu về hàng d. Mốt thời trang của hàng hoáhoá 14Câu 78. Lao động trừu tượng là: a. Là phạm trù riêng của CNTB b. Là phạm trù của mọi nền kinh tế hàng hoá c. Là phạm trù riêng của kinh tế thị trường d. Là phạm trù chung của mọi nền kinh tếCâu 79. Lao động cụ thể là: a. Là phạm trù lịch sử b. Lao động tạo ra giá trị của hàng hoá c. Tạo ra giá trị sử dụng của hàng hoá d. Biểu hiện tính chất xã hội của người sản xuất hàng hoáCâu 80. Lượng giá trị xã hội của hàng hoá được quyết định bởi: a. Hao phí vật tư kỹ thuật b. Hao phí lao động cần thiết của người sản xuất hàng hoá c. Hao phí lao động sống của người sản xuất hàng hoá d. Thời gian lao động xã hội cần thiếtCâu 81. Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá thay đổi: a. Tỷ lệ thuận với năng suất lao động b. Tỷ lệ nghịch với cường độ lao động c. Tỷ lệ nghịch với năng suất lao động, không phụ thuộc vào cường độlao động d. A và bCâu 82. Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá thay đổi: a. Tỷ lệ nghịch với thời gian lao động xã hội cần thiết và năng suất laođộng b. Tỷ lệ thuận với thời gian lao động xã hội cần thiết c. Tỷ lệ nghịch với năng suất lao động d. Cả b và cCâu 83. Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá: 15 a. Tỷ lệ thuận với cường độ lao động b. Tỷ lệ nghịch với cường độ lao động c. Không phụ thuộc vào cường độ lao động d. Cả a, b và cCâu 84. Chọn ý đúng về tăng năng suất lao động: Khi tăng năng suất lao độngthì: a. Số lượng hàng hoá làm ra trong 1 đơn vị thời gian tăng b. Tổng giá trị của hàng hoá không thay đổi c. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá giảm xuống d. Cả a, b và cCâu 85. Chọn ý đúng về tăng cường độ lao động: khi cường độ lao động tănglên thì: a. Số lượng hàng hoá làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên b. Số lượng lao động hao phí trong thời gian đó không thay đổi c. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá giảm đi d. Cả a, b và cCâu 86. Khi đồng thời tăng năng suất lao động và cường độ lao động lên 2 lầnthì ý nào dưới đây là đúng? a. Tổng số hàng hoá tăng lên 4 lần, tổng số giá trị hàng hoá tăng lên 4lần b. Tổng số giá trị hàng hoá tăng 2 lần, tổng số hàng hoá tăng 2 lần c. Giá trị 1 hàng hoá giảm 2 lần, tổng số giá trị hàng hoá tăng 2 lần d. Tổng số hàng hoá tăng lên 2 lần, giá trị 1 hàng hoá giảm 2 lần.Câu 87. Hai hàng hoá trao đổi được với nhau vì: a. Chúng cùng là sản phẩm của lao động b. Có lượng thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất rachúng bằng nhau c. Có lượng hao phí vật tư kỹ thuật bằng nhau d. Cả a và b 16Câu 88. Giá trị sử dụng là gì? a. Là công dụng của vật có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người b. Là tính hữu ích của vật c. Là thuộc tính tự nhiên của vật d. Cả a, b và cCâu 89. Số lượng giá trị sử dụng phụ thuộc các nhân tố nào? a. Những điều kiện tự nhiên c. Chuyên môn hoá sản xuất b. Trình độ khoa học công nghệ d. Cả a, b và cCâu 90. Yếu tố nào được xác định là thực thể của giá trị hàng hoá? a. Lao động cụ thể c. Lao động giản đơn b. Lao động trừu tượng d. Lao động phức tạpCâu 91. Giá trị hàng hoá được tạo ra từ đâu? a. Từ sản xuất c. Từ trao đổi b. Từ phân phối d. Cả sản xuất, phân phối và trao đổiCâu 92. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là: a. Lao động tư nhân và lao động xã hội b. Lao động giản đơn và lao động phức tạp c. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng d. Lao động quá khứ và lao động sốngCâu 93. Ai là người phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hànghoá? a. A.Smith c. C.Mác b. D.Ricardo d. Ph. Ăng ghenCâu 94. Lao động cụ thể là: a. Là những việc làm cụ thể b. Là lao động có mục đích cụ thể c. Là lao động ở các ngành nghề cụ thể d. Là lao động ngành nghề, có mục đích riêng, đối tượng riêng, công cụlao động riêng và kết quả riêng 17Câu 95. Lao động cụ thể là: a. Nguồn gốc của của cải b. Nguồn gốc của giá trị c. Nguồn gốc của giá trị trao đổi d. Cả a, b và cCâu 96. "Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải". Câu nói này là củaai? a. W.Petty c. D. Ricardo b. A.Smith d. C.MácCâu 97. "Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải". Khái niệm lao độngtrong câu này là lao động gì? a. Lao động giản đơn c. Lao động cụ thể b. Lao động phức tạp d. Lao động trừu tượngCâu 98. Lao động trừu tượng là gì? a. Là lao động không cụ thể b. Là lao động phức tạp c. Là lao động có trình độ cao, mất nhiều công đào tạo d. Là sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hoá nói chungkhông tính đến những hình thức cụ thể.Câu 99. Lao động trừu tượng là nguồn gốc: a. Của tính hữu ích của hàng hoá b. Của giá trị hàng hoá c. Của giá trị sử dụng d. Cả a, b, cCâu 100. Thế nào là lao động giản đơn? a. Là lao động làm công việc đơn giản b. Là lao động làm ra các hàng hoá chất lượng không cao c. Là lao động chỉ làm một công đoạn của quá trình tạo ra hàng hoá 18 d. Là lao động không cần trải qua đào tạo cũng có thể làm đượcCâu 101. Thế nào là lao động phức tạp? a. Là lao động tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, tinh vi b. Là lao động có nhiều thao tác phức tạp c. Là lao động phải trải qua đào tạo, huấn luyện mới làm được d. Cả a, b, cCâu 102. ý nào sau đây là ý không đúng về lao động phức tạp: a. Trong cùng một thời gian lao động, lao động phức tạp tạo ra nhiềugiá trị hơn lao động giản đơn b. Lao động phức tạp là lao động giản đơn nhân bội lên c. Lao động phức tạp là lao động trí tuệ của người lao động có trình độcao d. Lao động phức tạp là lao động trải qua đào tạo, huấn luyệnCâu 103. Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây: a. Lao động cụ thể được thực hiện trước lao động trừu tượng b. Lao động cụ thể tạo ra tính hữu ích của sản phẩm c. Lao động trừu tượng chỉ có ở người có trình độ cao, còn người cótrình độ thấp chỉ có lao động cụ thể. D. Cả a, b, c đều đúngCâu 104. Chọn các ý đúng trong các ý sau đây: a. Lao động của người kỹ sư có trình độ cao thuần tuý là lao động trừutượng b. Lao động của người không qua đào tạo chỉ là lao động cụ thể c. Lao động của mọi người sản xuất hàng hoá đều có lao động cụ thể vàlao động trừu tượng d. Cả a, b, c đều đúngCâu 105. Công thức tính giá trị hàng hoá là: c + v + m. ý nào là không đúngtrong các ý sau: a. Lao động cụ thể bảo toàn và chuyển giá trị TLSX (c) sang sản phẩm 19 b. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới (v+m) c. Lao động trừu tượng tạo nên toàn bộ giá trị (c + v + m) d. Cả a, b và cCâu 106. Thế nào là năng suất lao động (NSLĐ)? Chọn ý đúng: a. Là hiệu quả, khả năng của lao động cụ thể b. NSLĐ được tính bằng số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian c. NSLĐ được tính bằng thời gian hao phí để sản xuất ra một đơn vịsản phẩm d. Cả a, b, cCâu 107. Thế nào là tăng NSLĐ? Chọn các ý đúng dưới đây: a. Số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên khi các điềukhác không đổi b. Thời gian để làm ra một sản phẩm giảm xuống, khi các điều kiệnkhác không đổi c. Tổng số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên còntổng số giá trị không thay đổi d. Cả a, b, cCâu 108. Quan hệ giữa tăng NSLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng: a. NSLĐ tăng lên thì giá trị đơn vị hàng hoá giảm b. NSLĐ tăng lên thì lượng giá trị mới (v+m) của đơn vị hàng hoá giảmxuống tuyệt đối c. Cả a, b đều đúng d. Cả a, b đều saiCâu 109. Khi NSLĐ tăng lên thì phần giá trị cũ (c) trong một hàng hoá thayđổi thế nào? a. Có thể giảm xuống c. Có thể không thay đổi b. Có thể tăng lên d. Cả a, b, cCâu 110. Các nhân tố nào ảnh hưởng đến NSLĐ? a.

Xem thêm: Mũi Khoan Tiếng Anh Là Gì ?

Trình độ chuyên môn của người lao động b. Trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất 20