A.Hàm số xác định với mọi số thực x, có hệ số a = 0B.Hàm số đồng biến khi x 0C.(fleft( 0 ight) = 0;fleft( 5 ight) = 5;fleft( - 5 ight) = 5;fleft( - a ight) = fleft( a ight))D.Nếu f(x) = 0 thì x =0, nếu f(x) = 1 thì(x = pm 1)

Câu 2:Mã câu hỏi:27777

Giá trị của m để phương trình(mx^2 - 2left( m - 1 ight)x + m + 1 = 0)có hai nghiệm là:
Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 9 học kì 2 có đáp án

A.(-1;1)B.(-1;1)C.(1;1)D.(1;-1)

Câu 4:Mã câu hỏi:27784

Điểm M(-1; -2) thuộc đồ thị hàm số(y = ax^2)khi a bằng:


A.2B.-2C.4D.-4

Câu 5:Mã câu hỏi:27785

Gọi S và P là tổng và tích hai nghiệm của phương trình:(x^2 - 5 mx + 6 = 0). Khi đó S + P bằng


A.5B.7C.9D.11

Câu 6:Mã câu hỏi:27786

Phương trình(4 mx^2 + 4left( m - 1 ight)x + m^2 + 1 = 0)có nghiệm khi và chỉ khi:


A.m>0B.mC.(m ge 0)D.(m le 0)

Câu 7:Mã câu hỏi:27787

Nếu điểm P(1; -2) thuộc đường thẳng x - y = m thì m bằng:


A.-1B.1C.3D.-3

Câu 8:Mã câu hỏi:27788

Biệt thức(Delta ")của phương trình(4 mx^2 - 6 mx + 1 = 0)là:


A.5B.-2C.4D.-4

Câu 9:Mã câu hỏi:27789

Tổng hai nghiệm của phương trình(2 mx^2 - 5 mx - 3 = 0)là:


A.Hình vuôngB.Hình thoiC.Hình chữ nhậtD.Hình thang cân

Câu 11:Mã câu hỏi:27791

Cho đường tròn tâm O bán kính R có góc ở tâm MON bằng(60^o). Khi đó độ dài cung nhỏ MN bằng:


A.(fracpi R3)B.(frac2pi R3)C.(fracpi R6)D.(fracpi R4)

Câu 12:Mã câu hỏi:27792

Diện tích hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung là(36^o)gần bằng


A.13(cm^2)B.11,3(cm^2)C.8,4(cm^2)D.20,3(cm^2)

Câu 13:Mã câu hỏi:27793

Một hình nón có bán kính đáy là 5cm, chiều cao bằng 12cm. Khi đó diện tích xung quanh bằng:


A.(60pi ,,cm^2)B.(300pi ,,cm^2)C.(17pi ,,cm^2)D.(65pi ,,cm^2)

Câu 14:Mã câu hỏi:27874

Giá trị của m để phương trình(x^2 - 4m mx + 11 = 0)có nghiệm kép là:


A.(sqrt 11 )B.(fracsqrt 11 2)C.( pm fracsqrt 11 2)D.( - fracsqrt 11 2)

Câu 15:Mã câu hỏi:27883

Một hình nón có bán kính đáy bằng R, diện tích xung quanh bằng hai lần diện tích đáy của nó. Khi đó thể tích hình nón là


A.(sqrt 3 pi R^3,,left( cm^3 ight))B.(3pi R^3,,left( cm^3 ight))C.(fracsqrt 3 4pi R^3,,left( cm^3 ight))D.(fracsqrt 3 3pi R^3,,left( cm^3 ight))

Câu 16:Mã câu hỏi:27903

Phương trình 4x + 3y = -1 nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?


A.(-1; -1)B.(-1;1)C.(1;-1)D.(1; 1)

Câu 17:Mã câu hỏi:27905

Parabol (P):(y = ax^2)qua điểm A (2; 8) khi đó hệ số a là:
Xem thêm: Giáo Án Môn Đạo Đức Lớp 4 Cả Năm Soạn Theo Cktkn & Kns, Tải Giáo Án Điện Tử Môn Đạo Đức Lớp 4

A.2B.1/8C.1/32D.4

Câu 18:Mã câu hỏi:27914

Cho hàm số(y = frac23x^2), kết luận nào sau đây là đúng?


A.y=0 à giá trị lớn nhất của hàm số trênB.y=0 à giá trị nhỏ nhất của hàm số trênC.Không xác định được giá trị lớn nhất của hàm số trênD.Không xác định được giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

Câu 19:Mã câu hỏi:27917

Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O; R) cắt nhau tạI M. Nếu(MA = Rsqrt 3 )thì góc ở tâm AOB bằng: