Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 9 học kì II (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 9 học kì 2

Câu 1: Cho phương trình ax - 3y + a -6 = 0. Biết phương trình có nghiệm (2;1), vậy nghiệm tổng quát của phương trình là: 

A. (x ∈ R, y = x−1)B. (x ∈R, y= 3x−3)C. (x ∈R, y= 3x+3)D. (x = y−1, y ∈ R)

Câu 2: Phương trình 3x + 5y = 501 có bao nhiêu cặp nghiệm (x;y) với x,y nguyên dương 

A. 33B. 34C. 35D.100

Câu 3: Cho hai điểm A,B cố định.Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho diện tích tam giác MAB không đổi là: 

A. Mặt cầu B. Mặt trụC. Mặt nón D. Mặt phẳng 

Câu 4: Xác định a,b để hệ có nghiệm x = y = 1: $left{eginmatrixax+5y=11 & & \ 2x+by=3 & & endmatrix ight.$

A. A = b = 112B. A = 5; b = 18C. A = b = 95D. A = 15,b = 76E.Tất cả các câu trên đều sai 

Câu 5: Cho đường tròn tâm O và dây AB.Gọi M là trung điểm của dây AB.Cho A cố định.B di động trên (O).Hỏi M di động trên đường nào?

A.Đường thẳng AM B.Đường tròn tâm O bán kính OM C.Đường tròn đường kính OA D.A,B,C đều sai 

Câu 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 34m, nếu tăng chiều dài thêm 3m và tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích tăng thêm 45$m^2$. Diện tích mảnh vườn là: 

A. 35$m^2$B. 60$m^2$C. 75$m^2$D. 80$m^2$

Câu 7: Diện tích một hình chữ nhật không đổi khi tăng chiều dài lên 2,5cm và giảm chiều rộng 23 cm, hoặc giảm chiều dài 2,5cm tăng chiều rộng 34 cm.Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ?

A. 30 $cm^2$B. $frac803$ $cm^2$C. 24 $cm^2$D. 20 $cm^2$

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có $widehatB$ = 30∘ nội tiếp đường tròn (O), tiếp tuyến của (O) tại C cắt tiếp tuyến tại A ở D.Số đo góc $widehatADC$ bằng:

A.100∘B.120∘C.125∘D.140∘

Câu 9: Hai người cùng làm chung một công việc trong 12 ngày thì xong.Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ,người thứ hai làm trong 6 giờ thì được 40% công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì trong bao lâu sẽ làm xong công việc?

A.Người thứ nhất làm một mình trong 30 giờ thì xong công việc, người thứ hai làm một mình trong 20 giờ thì xong công việcB.Người thứ nhất làm một mình trong 40 giờ thì xong công việc, người thứ hai làm một mình trong 10 giờ thì xong công việc. C.Người thứ nhất làm một mình trong 15 giờ thì xong công việc, người thứ hai làm một mình trong 45 giờ thì xong công việc. D.Người thứ nhất làm một mình trong 20 giờ thì xong công việc, người thứ hai làm một mình trong 30 giờ thì xong công việc. 

Câu 10: Một hình nón có diện tích xung quanh là 72π , bán kính đáy là 6cm. Độ dài đường sinh là:

A. 6cm B. 8cm C. 12cm D. 13cm

Câu 11: Cho đường tròn (O;R) các đường kính AB và CD vuông góc với nhau.Gọi I là trung điểm của OB. Tia CI cắt đường tròn ở E. EA cắt CD ở K. Độ dài DK là:

A.$frac13R$B. $frac23R$C. RD. $frac43R$

Câu 12: Trong đường tròn (O;R) cho dây AC = $Rsqrt3$.Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở A.Tam giác ABC là:

A. Tam giác cân B. Tam giác vuông C. Tam giác vuông cân D. Tam giác đều 

Câu 13: Hệ phương trình $left{eginmatrix2x-3y=5 & & \ 4x+my=2 & & endmatrix ight.$ vô nghiệm khi 

A. M = - 6 B. M = 1 C. M = -1 D. M = 6

Câu 14: Biết đường thẳng 4x - 2y = m và x + 3y = m-1 cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Vậy điểm đó có tung độ bằng: 

A. 0B. -0,2C. 2D. Một đáp số khác 

Câu 15: Với giả thiết của câu trên.Gọi H là hình chiếu của C trên AB. Độ dài CH là: 

A. $frac45a$B. $frac65a$C. $frac85a$D.Một đáp số khác

Câu 16: Xét bài toán:"Dựng cung chứa góc 40∘ trên đoạn thẳng AB = 5cm. Hãy sắp xếp một cách hợp lí các câu sau để được lời giải của bài toán trên 

a) Dựng đường trung trực d của AB, Cắt Ay tại O 

b) Dựng cung tròn AmB tâm O bán kính OA.Đó là cung chứa góc 40∘ cần dựng 

c) Dựng $widehatBAx$ =40∘

d) Dựng tia Ay⊥Ax

e) Dựng AB=5cm 

Sắp xếp nào sau đây hợp lí: 

A. A,b,c,d,eB. E,b,c,d,bC. C,e,d,a,bD. E,c,d,a,b

Câu 17: Hệ $left{eginmatrix2x-y=0 & & \ mx+y=2 & & endmatrix ight.$ có nghiệm duy nhất khi: 

A. m ≠ 2B. m ≠ −2C. m ≠ 1D. m ≠ −1

Câu 18: Một khối cầu có thể tích là 113,04$cm^3$. Vậy diện tích mặt cầu là:

A. 200,96$cm^2$B. 226,08$cm^2$C. 150,72$cm^2$D. 113,04$cm^2$

Câu 19: Cho phương trình $2x^2+7x-4=0$. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Δ = 81B. X1 + x2 = −72C. X1 .x2 = 2D. A và B đúng, C sai 

Câu 20: Biết sinx + cosx = $frac15$ và 0 ≥ x A. $frac-43$B. $frac-34$C. $frac34$D. $frac43$

Câu 21: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH nội tiếp đường tròn (O;R) gọi I và K theo thứ tự là điểm đối xứng của H qua hai cạnh AB và AC. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Tứ giác AHBI nội tiếp đường tròn đường kính AB B. Tứ giác AHCK nội tiếp đường tròn đường kính AC C. Ba điểm I, A, K thẳng hàng D. A, B, C đều đúng 

Câu 22: Với giá trị nào của m thì phương trình $x^2-2x+3m-1=0 $ có nghiệm x1; x2 thỏa mãn $x_1^2+x_2^2=10$ ?

A. M = $-frac43$ B. M = $frac43$C. M = $-frac23$D. M = $frac23$

Câu 23: Phương trình nào sau đây có 2 nghiệm phân biệt

A. $x^2+x+1 =0$B. $4x^2-4x+1=0$C. $371x^2+5x-1=0$D. $4x^2=0$

Câu 24: Tìm ba cạnh của một tam giác vuông. Biết chu vi của 36m và tổng phương ba cạnh là 450.Câu nào sau đây đúng? 

A. 9cm, 12cm, 15cm B. 7cm,13cm,22cmC.10cm,14cm,18cmD. Một kết quả khác 

Câu 25: Người ta muốn trồng thành hàng ngang và hàng dọc 324 cây đào trong một khu vườn hình chữ nhật ABCD có chiều dài 140cm và chiều rộng 32m. Các hàng cách đều nhau (ngang cũng như dọc). Về hàng ngang: hàng đầu ở cạnh AB và hàng cuối ở trên cạnh CD. Về hàng dọc: hàng đầu ở trên AD và hàng cuối ở trên BC. Khoảng cách giữa hai hàng liên tiếp bằng: 

A.3mB.4mC.5mD.6m 

Câu 26: Cho phương trình: $3x^4-10x^3+10x-3=0$

(1) Có thể thấy x = 1; x = −1 là nghiệm của phương trình 

(2) Từ nhận xét (1), có thể chia cho (x − 1)(x + 1) để phân tích đa thức thành nhân tử 

(3) Suy ra các nghiệm còn lại của phương trình đã cho là 122 và 135

Trong các câu trên 

A. Chỉ có (1) đúng B. Chỉ có (2) đúng C. Chỉ có (3) đúng D. Không có câu nào đúng E. Có ít nhất 2 câu đúng 

Câu 27: Cho hai số x, y biết x + y = 12 và xy = 36.Tính x, y 

A. X = 4; y = 8B. X = 5, y = 7C. X = y = 6D. X = 10; y = 2

Câu 28: Cho phương trình $5x^2-8x+4=0$. Khẳng đinh nào sau đây đúng?

A. Δ′ = 4B. x1+ x2 = 85C. x1 .x2 = 45D. A, B, C đều sai

Câu 29: Mỗi vòi A,B,C khi mở chảy nước vào hồ chứa với lưu lượng đều.Nếu mở cả ba vòi, hồ sẽ đầy trong 1 giờ, nếu chỉ mở vòi B và C, hồ sẽ đầy trong 2 giờ.Vậy nếu chỉ mở vòi A và B thì mấy giờ đầy hồ?

A.1,1B.1,15C.1,2D.1,25

Câu 30: Tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Thể tích hình sinh ra khi quay tam giác ABC quay quanh AB là:

A. 24π B. 32π C. 96π D. 128π

Câu 31: Xét phương trình $(m-4)x^2-2mx+m-2=0$

(1) Phương trình trên vô nghiệm với mọi m

(2) Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt phân biệt với mọi m 

(3) Với m = $frac43$, phương trình trên có nghiệm kép x = $frac-12$

Trong các câu trên:

A.Chỉ có câu (1) đúng B.Chỉ có câu (2) đúng C.Chỉ có câu (3) đúng D.Không có câu nào sai 

Câu 32: Tìm m, n để hệ có nghiệm (-3; 2) $left{eginmatrixmx-5y=6n-11 & & \ 4x+ny=7-5m & & endmatrix ight.$

A. M = 2; n = 3B. M = 3; n = 2C. M = 4; n = 1D. M = 1; n = 4

Câu 33: Hình trụ có chiều cao h = 8(cm) và bán kính đáy là 3cm thì diện tích xung quanh là:

A. 16π B. 24π C. 32π D. 48π

Câu 34: Giải phương trình $x^2-(a+b)x+ ab = 0$ với a,b là hai số nguyên phân biệt cho trước.

A. Một nghiệm là số vô tỉ,nghiệm kia là số nguyên B. Cả hai nghiệm đều là số nguyên C. Một nghiệm bằng a + b, nghiệm kia là số nguyên D. Một nghiệm là số hữu tỉ, nghiệm kia là số vô tỉ 

Câu 35: Tập nghiệm của phương trình $x^2-8x+16=0$ là:

A. S = 4B. S = -4;4C. S = -2;4D. Vô nghiệm 

Câu 36: Hình nón có bán kính đáy 10cm, chiều cao 9cm thế tích của hình nón là:

A. 912 B. 942 C. 932 D. 952

Câu 37: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình: $left{eginmatrix4x+5y=3 & & \ x-3y=5 & & endmatrix ight.$

A. (2; 1) B. (-2; -1) C. (2; -1) D. (3; 1)

Câu 38: Bán kính mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp tam giác đều cạnh bằng a là:

A. $fracasqrt32$B. $fracasqrt64$C.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Backspace Là Gì, Backspace Là Gì

$fracasqrt23$D. $fracasqrt22$

Câu 39: Hai công nhân làm một số dụng cụ bằng nhau trong cùng một thời gian như nhau.Người thứ nhất mỗi giờ làm tăng 2 dụng cụ nên hoàn thành công việc trước thời hạn 2 giờ.Người thứ hai, mỗi giờ làm tăng 4 dụng cụ nên hoàn thành công việc trước 3 giờ và làm thêm được 6 chiếc. Tính số dụng cụ mỗi công nhân phải làm theo dự kiến ban đầu 

A.100B.110C.120D.130

Câu 40: Cho phương trình $x^2-2kx-5=0$ có hai nghiệm là x1 và x2. Hãy lập phương trình có hai nghiệm là hai số $frac1x_1$ và $frac1x_2$