1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện


Bạn đang xem: Giá trị lớn nhất

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = sin x$ trên đoạn $left< - dfracpi 2; - dfracpi 3 ight>$ lần lượt là


Cho biết GTLN của hàm số $fleft( x ight)$ trên $left< 1;3 ight>$ là $M = - 2$. Chọn khẳng định đúng:


Cho hàm số $fleft( x ight)$ xác định trên $left< 0;2 ight>$ và có GTNN trên đoạn đó bằng $5$. Chọn kết luận đúng:


Cho hàm số $fleft( x ight)$ xác định và liên tục trên $R$, có $mathop lim limits_x o + infty f(x) = + infty ;mathop lim limits_x o - infty f(x) = - infty $ , khi đó:


Gọi $m$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 1 + dfrac4x - 1$ trên khoảng $left( 1; + infty m; ight)$. Tìm$m?$


*

*

*

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 5 extx^2 + 3 extx - 1$ trên đoạn $left< 2;4 ight>$


Giá trị lớn nhất của hàm số $fleft( extx ight) = dfrac6 - 8 extxx^2 + 1$ trên tập xác định của nó là:


Gọi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 + 2x^2 - 1$ trên đoạn $left< - 1;2 ight>$ lần lượt là $M$ và $m$. Khi đó giá trị của $M.m$ là:


Cho hàm số $y = x + dfrac1x.$ Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $left( 0;, + infty ight)$ là:


Cho hàm số $y = dfrac2mx + 1m - x.$ Giá trị lớn nhất của hàm số trên $left< 2;3 ight>$ bằng $dfrac - 13$ khi m bằng:


Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 6$, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $left< 0;3 ight>$ bằng $2$ khi:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) xác định và liên tục trên (mathbbR), có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất (m) và giá trị lớn nhất (M) của hàm số (y = fleft( x ight)) trên đoạn (left< - 2;2 ight>).


*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và có đồ thị như hình dưới. Gọi (a,,,A) lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của (fleft( x + 1 ight)) trên đoạn (left< - 1;,,0 ight>.) Giá trị (a + A) bằng:


*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên đoạn (left< - 1;4 ight>) và có đồ thị như hình vẽ

*

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn (left< - 10;10 ight>) để bất phương trình (left| fleft( x ight) + m ight|

*


*

*

*


*

Xem thêm: Đun Nóng Este Ch3Cooch=Ch2 Với Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch Naoh Sản Phẩm Thu Được Là