Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Đáp án C

Trong không khí, thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm là có thể là thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kì.

Bạn đang xem: Trong không khí thấu kính hội tụ làó hệ hai thấu kính ghép đồng trục L 1 và L 2 . Một tia sáng song song với trục chính truyền qua thấu kính như Hình 30.2. Có thể kết luận những gì về hệ này ?

*

A. L 1 và L 2 đều là thấu kính hội tụ.

B. L 1 và L 2 đều là thấu kính phân kì.

C. L 1 là thấu kính hội tụ, L 2 là thấu kính phân kì.

D. L 1 là thấu kính phân kì, L 2 là thấu kính hội tụ.


Một thấu kính có dạng một mặt phẳng và một mặt cầu làm bằng thủy tinh có chiết suất n=1,5. Đặt trong không khí, một chùm sáng tới song song với trục chính cho chùm tia ló hội tụ tại điểm phía sau thấu kính, cách thấu kính 12cm. Bán kính của mặt cầu có giá trị là:

A.2,5cm

B.5cm

C. 3cm

D. 6cm


Một thấu kính mỏng, hai mặt lồi giống nhau, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, biết độ tụ của kính là D = + 10 (đp). Bán kính mỗi mặt cầu lồi của thấu kính là:

A. R = 0,02 (m).

B. R = 0,05 (m). 

C. R = 0,10 (m). 

D. R = 0,20 (m)


Một thấu kính mỏng, hai mặt lồi giống nhau, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, biết độ tụ của kính là D = + 10 (đp). Bán kính mỗi mặt cầu lồi của thấu kính là:

A. R = 0,02 (m).

B. R = 0,05 (m).

C. R = 0,10 (m).

D. R = 0,20 (m).


Có hai tia sáng truyền qua một thấu kính như Hình 29.3 (tia (2) chỉ có phần ló) Chọn câu đúng.

*

A. Thấu kính là hội tụ ; A là ảnh thật.

B. Thấu kính là hội tụ ; A là vật ảo.

C. Thấu kính là phân kì ; A là ảnh thật.

D. Thấu kính là phân kì ; A là vật ảo


Trong các phát biểu sau đây về sự tạo ảnh của vật qua một thấu kính, có bao nhiêu phát biểu không đúng:

(1). Qua thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.

(2). Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật, đó là thấu kính hội tụ.

(3). Qua thấu kính, vật cho ảnh cùng chiều nhỏ hơn vật thì đó là thấu kính phân kì.

(4). Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh lớn hơn vật.

(5). Thấu kính phân kì luôn cho ảnh nhỏ hơn vật.

(6). Nếu ảnh ngược chiều vật thì thấu kính là phân kì

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5


Trong các phát biểu sau đây về sự tạo ảnh của vật qua một thấu kính, có bao nhiêu phát biểu không đúng:

1. Qua thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.

2. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật, đó là thấu kính hội tụ.

3. Qua thấu kính, vật cho ảnh cùng chiều nhỏ hơn vật thì đó là thấu kính phân kì.

4. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh lớn hơn vật.

5. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh nhỏ hơn vật.

6. Nếu ảnh ngược chiều vật thì thấu kính là phân kì

A. 4

B. 3

C. 2

D.

Xem thêm: Vẽ Đồ Thị Và Lập Bảng Biến Thiên Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương Ii

5


Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước một thấu kính hội tụ, cho một ảnh thật cách thấu kính 60cm. Nếu thay thấy kính hội tụ bằng thấu kính phân kì có cùng độ lớn tiêu cự và đặt đúng vào chỗ thấu kính hội tụ thì ảnh của AB sẽ nằm cách thấu kính 12cm. Tiêu cự của thấu kính hội tụ là:

A. F = 30 c m .

B. F = 25 c m .

C. F = 40 c m .

D. F = 20 c m .


Một vật sáng đặt trước thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật.

Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về loại thấu kính?