","product_id":0,"type":1,"date":1572195827,"date_text":"2 nu0103m","link":"/hoidap/4025/705277/vai-tro-cua-vat-chat-va-y-thuc-moi-quan-he.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"diepmai.0108
gmail.com","name":"Hiep Pham","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diepmai.0108
*

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Chủ nghĩa duy vật biện chứng quan niệm rằng giữa vật chất và ý thức vừa đối lập với nhau vừa thống nhất với nhau. Hay nói cách khác sự đối lập giữa vật chất và ý thức vừa có ý nghĩa tuyệt đối, vừa có ý nghĩa tương đối.

Bạn đang xem: Vai trò của vật chất

Vai trò quyết định của nhân tố vật chất

+ Vật chất có trước, độc lập với ý thức và quyết định ý thức.

+ Ý thức có sau, phụ thuộc vào vật chất, là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ não con người.

+ Ý thức không thể tồn tại ngoài vật chất, ý thức chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não người.

Vai trò và tác dụng của ý thức

Kẻ thù của chủ nghĩa Mác thường xuyên tạc là chủ nghĩa Mác chỉ biết đến vật chất, kinh tế mà coi nhẹ vai trò của ý thức, tư tưởng. Thực ra hoàn toàn không phải như vậy.

Khi khẳng định vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức,chủ nghĩa duy vật Mácxít đồng thời cũng vạch rõ sự tác động trở lại vô cùng quan trọng của ý thức đối với vật chất.

Ý thức do vật chất sinh ra và quyết định, song sau khi ra đời, ý thức có tính độc lập tương đối nên có sự tác động trở lại to lớn đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Ý thức đúng đắn dựa trên quy luật khách quan của con người có tác dụng tích cực, làm biến đổi hiện thực, biến đổi hoàn cảnh khách quan theo nhu cầu của mình. Ý thức sai lầm, trái quy luật khách quan của con người, có tác dụng tiêu cực, thậm chí phá hoại các điều kiện khách quan, hoàn cảnh khách quan kéo lùi lịch sử

Nói tới vai trò của ý thức về thực chất là nói tới vai trò con người, bởi ý thức là ý thức của con người. Bản thân ý thức tự nó không trực tiếp thay đổi được gì trong hiện thực cả . Theo Mác, “lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất”, cho nên muốn thực hiện được tư tưởng phải sử dụng lực lượng thực tiễn.

Bởi vậy, vai trò của ý thức, tư tưởng không phải ở chỗ nó trực tiếp tạo ra hay thay đổi thế giới vật chất mà là nhận thức các quy luật của thế giới khách quan, vận dụng đúng đắn những quy luật đó, từ đó có ý chí và có phương pháp để tổ chức hành động. Cho nên vai trò của ý thức là ở chỗ chỉ đạo hoạt động của con người hình thành nên kế hoạch, ý chí, biện pháp cho hoạt động của con người. Ở đây ý thức, tư tưởng có thể quyết định làm cho con người hoạt động đúng hay sai, thành công hay thất bại trên cơ sở những điều kiện khách quan nhất định.

Sức mạnh của ý thức con người không phải ở chỗ tách rời điều kiện vật chất, thoát ly hiện thực khách quan, mà là dựa vào điều kiện vật chất đã có, phản ánh đúng quy luật khách quan một cách chủ động, sáng tạo với ý chí, nhiệt tình cao. Con người phản ánh càng đầy đủ và chính xác thế giới khách quan thì càng cải tạo thế giới có hiệu quả .Vì vậy, phải phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức, phát huy vai trò nhân tố con người để tác động cải tạo khách quan. Đồng thời phải khắc phục bệnh bảo thủ trì trệ, thái độ tiêu cực thụ động, ỷ lại, ngồi chờ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tidal Là Gì ? Đánh Giá Dịch Vụ Nghe Nhạc Cao Cấp Tidal

Tuy nhiên, phải thấy rằng thế giới vật chất - với những thuộc tính và quy luật vốn có của nó -tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý thức con người thì trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực tế khách quan làm căn cứ cho mọi hoạt động của mình, không được lấy ý muốn chủ quan của mình làm chính sách, không được lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược và sách lược cách mạng. Nếu chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan, nếu lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực thì sẽ mắc phải bệnh chủ quan duy ý chí.


Chu1ee7 nghu0129a duy vu1eadt biu1ec7n chu1ee9ng quan niu1ec7m ru1eb1ng giu1eefa vu1eadt chu1ea5t vu00e0 u00fd thu1ee9c vu1eeba u0111u1ed1i lu1eadp vu1edbi nhau vu1eeba thu1ed1ng nhu1ea5t vu1edbi nhau. Hay nu00f3i cu00e1ch khu00e1c su1ef1 u0111u1ed1i lu1eadp giu1eefa vu1eadt chu1ea5t vu00e0 u00fd thu1ee9c vu1eeba cu00f3 u00fd nghu0129a tuyu1ec7t u0111u1ed1i, vu1eeba cu00f3 u00fd nghu0129a tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i. Vai tru00f2 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a nhu00e2n tu1ed1 vu1eadt chu1ea5t + Vu1eadt chu1ea5t cu00f3 tru01b0u1edbc, u0111u1ed9c lu1eadp vu1edbi u00fd thu1ee9c vu00e0 quyu1ebft u0111u1ecbnh u00fd thu1ee9c. + u00dd thu1ee9c cu00f3 sau, phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o vu1eadt chu1ea5t, lu00e0 su1ef1 phu1ea3n u00e1nh thu1ebf giu1edbi khu00e1ch quan vu00e0o bu1ed9 nu00e3o con ngu01b0u1eddi. + u00dd thu1ee9c khu00f4ng thu1ec3 tu1ed3n tu1ea1i ngou00e0i vu1eadt chu1ea5t, u00fd thu1ee9c chu1ec9 lu00e0 thuu1ed9c tu00ednh cu1ee7a mu1ed9t du1ea1ng vu1eadt chu1ea5t cu00f3 tu1ed5 chu1ee9c cao lu00e0 bu1ed9 nu00e3o ngu01b0u1eddi. Vai tru00f2 vu00e0 tu00e1c du1ee5ng cu1ee7a u00fd thu1ee9c Ku1ebb thu00f9 cu1ee7a chu1ee7 nghu0129a Mu00e1c thu01b0u1eddng xuyu00ean tu1ea1c lu00e0 chu1ee7 nghu0129a Mu00e1c chu1ec9 biu1ebft u0111u1ebfn vu1eadt chu1ea5t, kinh tu1ebf mu00e0 coi nhu1eb9 vai tru00f2 cu1ee7a u00fd thu1ee9c, tu01b0 tu01b0u1edfng. Thu1ef1c ra hou00e0n tou00e0n khu00f4ng phu1ea3i nhu01b0 vu1eady. Khi khu1eb3ng u0111u1ecbnh vai tru00f2 quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a vu1eadt chu1ea5t u0111u1ed1i vu1edbi u00fd thu1ee9c,chu1ee7 nghu0129a duy vu1eadt Mu00e1cxu00edt u0111u1ed3ng thu1eddi cu0169ng vu1ea1ch ru00f5 su1ef1 tu00e1c u0111u1ed9ng tru1edf lu1ea1i vu00f4 cu00f9ng quan tru1ecdng cu1ee7a u00fd thu1ee9c u0111u1ed1i vu1edbi vu1eadt chu1ea5t. u00dd thu1ee9c do vu1eadt chu1ea5t sinh ra vu00e0 quyu1ebft u0111u1ecbnh, song sau khi ra u0111u1eddi, u00fd thu1ee9c cu00f3 tu00ednh u0111u1ed9c lu1eadp tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i nu00ean cu00f3 su1ef1 tu00e1c u0111u1ed9ng tru1edf lu1ea1i to lu1edbn u0111u1ed1i vu1edbi vu1eadt chu1ea5t thu00f4ng qua hou1ea1t u0111u1ed9ng thu1ef1c tiu1ec5n cu1ee7a con ngu01b0u1eddi. u00dd thu1ee9c u0111u00fang u0111u1eafn du1ef1a tru00ean quy luu1eadt khu00e1ch quan cu1ee7a con ngu01b0u1eddi cu00f3 tu00e1c du1ee5ng tu00edch cu1ef1c, lu00e0m biu1ebfn u0111u1ed5i hiu1ec7n thu1ef1c, biu1ebfn u0111u1ed5i hou00e0n cu1ea3nh khu00e1ch quan theo nhu cu1ea7u cu1ee7a mu00ecnh. u00dd thu1ee9c sai lu1ea7m, tru00e1i quy luu1eadt khu00e1ch quan cu1ee7a con ngu01b0u1eddi, cu00f3 tu00e1c du1ee5ng tiu00eau cu1ef1c, thu1eadm chu00ed phu00e1 hou1ea1i cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n khu00e1ch quan, hou00e0n cu1ea3nh khu00e1ch quan ku00e9o lu00f9i lu1ecbch su1eed Nu00f3i tu1edbi vai tru00f2 cu1ee7a u00fd thu1ee9c vu1ec1 thu1ef1c chu1ea5t lu00e0 nu00f3i tu1edbi vai tru00f2 con ngu01b0u1eddi, bu1edfi u00fd thu1ee9c lu00e0 u00fd thu1ee9c cu1ee7a con ngu01b0u1eddi. Bu1ea3n thu00e2n u00fd thu1ee9c tu1ef1 nu00f3 khu00f4ng tru1ef1c tiu1ebfp thay u0111u1ed5i u0111u01b0u1ee3c gu00ec trong hiu1ec7n thu1ef1c cu1ea3 . Theo Mu00e1c, “lu1ef1c lu01b0u1ee3ng vu1eadt chu1ea5t chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 bu1ecb u0111u00e1nh u0111u1ed5 bu1eb1ng lu1ef1c lu01b0u1ee3ng vu1eadt chu1ea5t”, cho nu00ean muu1ed1n thu1ef1c hiu1ec7n u0111u01b0u1ee3c tu01b0 tu01b0u1edfng phu1ea3i su1eed du1ee5ng lu1ef1c lu01b0u1ee3ng thu1ef1c tiu1ec5n. Bu1edfi vu1eady, vai tru00f2 cu1ee7a u00fd thu1ee9c, tu01b0 tu01b0u1edfng khu00f4ng phu1ea3i u1edf chu1ed7 nu00f3 tru1ef1c tiu1ebfp tu1ea1o ra hay thay u0111u1ed5i thu1ebf giu1edbi vu1eadt chu1ea5t mu00e0 lu00e0 nhu1eadn thu1ee9c cu00e1c quy luu1eadt cu1ee7a thu1ebf giu1edbi khu00e1ch quan, vu1eadn du1ee5ng u0111u00fang u0111u1eafn nhu1eefng quy luu1eadt u0111u00f3, tu1eeb u0111u00f3 cu00f3 u00fd chu00ed vu00e0 cu00f3 phu01b0u01a1ng phu00e1p u0111u1ec3 tu1ed5 chu1ee9c hu00e0nh u0111u1ed9ng. Cho nu00ean vai tru00f2 cu1ee7a u00fd thu1ee9c lu00e0 u1edf chu1ed7 chu1ec9 u0111u1ea1o hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a con ngu01b0u1eddi hu00ecnh thu00e0nh nu00ean ku1ebf hou1ea1ch, u00fd chu00ed, biu1ec7n phu00e1p cho hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a con ngu01b0u1eddi. u1ede u0111u00e2y u00fd thu1ee9c, tu01b0 tu01b0u1edfng cu00f3 thu1ec3 quyu1ebft u0111u1ecbnh lu00e0m cho con ngu01b0u1eddi hou1ea1t u0111u1ed9ng u0111u00fang hay sai, thu00e0nh cu00f4ng hay thu1ea5t bu1ea1i tru00ean cu01a1 su1edf nhu1eefng u0111iu1ec1u kiu1ec7n khu00e1ch quan nhu1ea5t u0111u1ecbnh. Su1ee9c mu1ea1nh cu1ee7a u00fd thu1ee9c con ngu01b0u1eddi khu00f4ng phu1ea3i u1edf chu1ed7 tu00e1ch ru1eddi u0111iu1ec1u kiu1ec7n vu1eadt chu1ea5t, thou00e1t ly hiu1ec7n thu1ef1c khu00e1ch quan, mu00e0 lu00e0 du1ef1a vu00e0o u0111iu1ec1u kiu1ec7n vu1eadt chu1ea5t u0111u00e3 cu00f3, phu1ea3n u00e1nh u0111u00fang quy luu1eadt khu00e1ch quan mu1ed9t cu00e1ch chu1ee7 u0111u1ed9ng, su00e1ng tu1ea1o vu1edbi u00fd chu00ed, nhiu1ec7t tu00ecnh cao. Con ngu01b0u1eddi phu1ea3n u00e1nh cu00e0ng u0111u1ea7y u0111u1ee7 vu00e0 chu00ednh xu00e1c thu1ebf giu1edbi khu00e1ch quan thu00ec cu00e0ng cu1ea3i tu1ea1o thu1ebf giu1edbi cu00f3 hiu1ec7u quu1ea3 .Vu00ec vu1eady, phu1ea3i phu00e1t huy tu00ednh nu0103ng u0111u1ed9ng, su00e1ng tu1ea1o cu1ee7a u00fd thu1ee9c, phu00e1t huy vai tru00f2 nhu00e2n tu1ed1 con ngu01b0u1eddi u0111u1ec3 tu00e1c u0111u1ed9ng cu1ea3i tu1ea1o khu00e1ch quan. u0110u1ed3ng thu1eddi phu1ea3i khu1eafc phu1ee5c bu1ec7nh bu1ea3o thu1ee7 tru00ec tru1ec7, thu00e1i u0111u1ed9 tiu00eau cu1ef1c thu1ee5 u0111u1ed9ng, u1ef7 lu1ea1i, ngu1ed3i chu1edd. Tuy nhiu00ean, phu1ea3i thu1ea5y ru1eb1ng thu1ebf giu1edbi vu1eadt chu1ea5t - vu1edbi nhu1eefng thuu1ed9c tu00ednh vu00e0 quy luu1eadt vu1ed1n cu00f3 cu1ee7a nu00f3 -tu1ed3n tu1ea1i khu00e1ch quan, khu00f4ng phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o u00fd thu1ee9c con ngu01b0u1eddi thu00ec trong nhu1eadn thu1ee9c vu00e0 hou1ea1t u0111u1ed9ng thu1ef1c tiu1ec5n phu1ea3i xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb thu1ef1c tu1ebf khu00e1ch quan, lu1ea5y thu1ef1c tu1ebf khu00e1ch quan lu00e0m cu0103n cu1ee9 cho mu1ecdi hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a mu00ecnh, khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c lu1ea5y u00fd muu1ed1n chu1ee7 quan cu1ee7a mu00ecnh lu00e0m chu00ednh su00e1ch, khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c lu1ea5y tu00ecnh cu1ea3m lu00e0m u0111iu1ec3m xuu1ea5t phu00e1t cho chiu1ebfn lu01b0u1ee3c vu00e0 su00e1ch lu01b0u1ee3c cu00e1ch mu1ea1ng. Nu1ebfu chu1ec9 xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb u00fd muu1ed1n chu1ee7 quan, nu1ebfu lu1ea5y u00fd chu00ed u00e1p u0111u1eb7t cho thu1ef1c tu1ebf, lu1ea5y u1ea3o tu01b0u1edfng thay cho hiu1ec7n thu1ef1c thu00ec su1ebd mu1eafc phu1ea3i bu1ec7nh chu1ee7 quan duy u00fd chu00ed.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":705277,"user":{"id":1,"login_name":"lymai.xtb0707