Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 40


*

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) (9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) (7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) (2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

2. Tính

a) (1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = ……………..)

b) (3 over 5, – ,1 over 3 – 1 over 6 = ……………..)

c) (4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = ……………..)

d) (25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = ……………..)

3. Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết mẹ hơn con 28 tuổi.

4. Biết rằng (3 over 5) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé

a) (9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) (7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) (2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

a) (23 over 25 > 12 over 25 > 9 over 25 > 7 over 25 > 4 over 25)

b) (7 over 8 > 7 over 9 > 7 over 10 > 7 over 11 > 7 over 15)

c) MSC: 18

nên : (2 over 3 = 12 over 18;,,,,,,,,,,5 over 6 = 15 over 18;,,,,,,,,7 over 9 = 14 over 18;,,,,,,,,,5 over 18)

Vậy (5 over 6 > 7 over 9 > 2 over 3 > 5 over 18)

2. Tính

a) (1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = 4 + 6 + 5 over 16 = 15 over 16)

b) (3 over 5, – ,1 over 3 – 1 over 6 = 18 over 30 – 10 over 30 – 5 over 30 = 18 – 10 – 5 over 30 = 1 over 10)Quảng cáo

c) (4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = 4 imes 5 imes 7 over 7 imes 8 imes 12 = 5 over 12 imes 2 = 5 over 24)

d) (25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = 25 over 28 imes 14 over 15 imes 6 over 7 = 25 imes 14 imes 6 over 28 imes 15 imes 7 = 5 imes 5 imes 14 imes 2 imes 3 over 14 imes 2 imes 5 imes 3 imes 7 = 5 over 7)

3.

Xem thêm: So Sánh Phát Triển Qua Biến Thái Và Không Qua Biến Thái Và Không Qua Biến Thái

 

Tóm tắt:

*

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi mẹ là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 42 tuổi, con 14 tuổi

4. Biết rằng (3 over 5) diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?