A. làm tăng khả năng xuất hiện biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của liên kết gen là

B. Hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, tạo điều kiện cho các gen quý trên hai nhiễm sắc thể tương đồng có điều kiện tái tổ hợp và di truyền cùng nhau.

C. Hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

D. Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

Lời giải:

Đáp án đúng: C. Hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

Giải thích:

- Liên kết gen có ý nghĩa là hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

- Điều này thông qua việc các gen liên kết với nhau di truyền cùng nhau

Cùng Top lời giải tìm hiểu về liên kết gen nhé.

I. Liên kết gen là gì? Ý nghĩa của liên kết gen

1. Thí nghiệm của Moocgan

- Moocgan cho lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài.

- Lai phân tích ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt

- Sơ đồ lai

*
Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa" width="606">

- Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời với nhau.

- Hiện tượng này được giải thích bằng sự liên kết các gen quy định tính trạng ở trên cùng NST đề cùng phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh

2. Cơ sở tế bào học

Sự phân li của các NST trong giảm phân đã dẫn tới sự phân li của các gen trên cùng 1 NST về các giao tử.

*
Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa (ảnh 2)" width="608">Cơ sở tế bào học của quy luật di truyền liên kết không hoàn toàn

Sơ đồ lai:

Pt/c: ♀BV/BV (Xám – Dài) × ♂ bv/bv (Đen – Cụt)

GP: BV - bv

F1: BV/bv (100% Xám – Dài)

Trong phép lai phân tích

Pa: ♂BV/bv (Xám – Dài) × ♀ bv/bv (Đen – Cụt)

GP: 50% BV : 50% bv × 100% bv

Fa: 50% BV/bv (Xám – Dài) : 50% bv/bv (Đen – Cụt)

3. Ý nghĩa

- Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.


- Di truyền liên kết làm hạn chế biến dị tổ hợp.

- Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST. Nhờ đó, trong chọn giống người ta có thể chọn được những tính trạng tốt đi kèm với nhau.

Xem thêm: Ý Nghĩa Thực Tế Của Phản Ứng Dung Dịch Đất, Nêu Một Số Ví Dụ Có

II. Bài tập vận dụng


Câu 1. Với 2 cặp gen không alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì cách viết kiểu gen nào là không đúng?

A. Aabb

B. AbAb

C. ABab

D. Abab

*Giải thích: Aa là alen của nhau nên chỉ có cùng vị trí trên cặp NST tương đồng => Đáp án A

Câu 2. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?

A. BVbv × bvbv

B. BVbv × BVbv

C. Bvbv × BVbv

D. Bvbv × bVbv

*Giải thích: 

P: Bvbv × bVbv

GP: 1bV : 1bv 1Bv : 1bv

F1: 1bVBv : 1bVbv : 1Bvbv : 1bvbv

=> Đáp án D

Câu 3. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu hình là 3: 1, cho biết tính trạng trội là trội hoàn toàn?